Blum_IMG1252

Príručka na riešenie problémov so SERVO-DRIVE

Táto príručka obsahuje pokyny na riešenie problémov, ktoré sa vyskytnú počas uvádzania SERVO-DRIVE do prevádzky. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na kontaktnú osobu spoločnosti Blum.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS

Prejav chyby Možná príčina Identifikácia príčiny Odstránenie príčiny
Indikátor stavu napätia LED transformátora SERVO-DRIVE nesvieti Výpadok napätia v zásuvke, vypnutá spínacia zásuvka, alebo transformátor SERVO-DRIVE nie je pripojený k zásuvke

V zásuvke nie je žiadne napätie vtedy, ak v tejto zásuvke nefungujú iné spotrebiče (napr. nabíjačka mobilného telefónu).

Zapnite spínaciu zásuvku, skontrolujte poistky, ako aj prúdový istič (FI) a v prípade potreby kontaktujte elektrikára.

Chybný transformátor SERVO-DRIVE Transformátor SERVO-DRIVE je chybný, ak indikátor stavu napätia LED transformátora SERVO-DRIVE sa nerozsvieti, hoci je zásuvka aktívna alebo zapnutá. Vymeňte transformátor SERVO-DRIVE.
Všetky indikátory stavu SERVO-DRIVE pre AVENTOS nesvietia Chybný SERVO-DRIVE SERVO-DRIVE pre AVENTOS je chybný, ak sa napriek správnemu zapojeniu nerozsvieti indikátor stavu SERVO-DRIVE, hoci čelo je otvorené. Vymeňte SERVO-DRIVE pre AVENTOS.
Tlačidlo "OK" na SERVO-DRIVE pre AVENTOS top svieti trvalo na červeno Chybný SERVO-DRIVE SERVO-DRIVE pre AVENTOS top je chybný, ak tlačidlo "OK" na SERVO-DRIVE svieti na červeno, ak je čelo otvorené. SERVO-DRIVE pre AVENTOS top vymeňte.
SERVO-DRIVE pre AVENTOS nereaguje na podnet na otvorenie Namontované sú pevné dištančné dorazy namiesto špeciálnych odpružených dištančných dorazov Blum alebo tuhý chod odpružených dištančných dorazov Blum Namontované dištančné dorazy majú tuhý chod alebo ak sa nedajú zatlačiť prstom, tak ide o pevné dištančné dorazy. Pevné dištančné dorazy vymeňte za odpružené dištančné dorazy Blum. V prípade tuhého chodu odpružených dištančných dorazov Blum ich vymeňte za nové.
Nesprávny počet alebo nevhodné montážne miesto osadenia odpružených dištančných dorazov Blum Montážne miesta odpružených dištančných dorazov Blum nie sú správne vtedy, ak ich hodnoty alebo konštrukčné údaje sa lišia od údajov uvedených v katalógu alebo ak priamo tlačia na vysielač SERVO-DRIVE Nechajte si opraviť montážne miesto alebo množstvo odpružených dištančných dorazov Blum v zákazníckom servise predajcu
Nesprávne nastavený odstup čela voči korpusu Nesprávne nastavený odstup čela od korpusu je vtedy, ak je aspoň jeden z odpružených dištančných dorazov Blum zatlačený, keď je čelo zatvorené. Prípadne ak neprilieha ku korpusu. Nechajte si nastaviť odstup čela od korpusu nastavením zdvíhacieho mechanizmu alebo potrebný počet odpružených dištančných dorazov Blum v zákazníckom servise predajcu. Následne sa podľa montážneho návodu musí ručne aktivovať referenčný chod.
SERVO-DRIVE pre AVENTOS nereaguje alebo nie vždy reaguje na podnet na otvorenie a zatvorenie Aktivovaná ochrana proti kolízii so SERVO-DRIVE pre AVENTOS Ochrana proti kolízii na SERVO-DRIVE pre AVENTOS je aktívna, ak je otvorené iné čelo z tej istej kolíznej sieti Manuálne zatvorte všetky čelá a podľa potreby skontrolujte konfiguráciu ochrany proti kolízii.
Vysielač SERVO-DRIVE nie je spárovaný so SERVO-DRIVE pre AVENTOS Montážne polohy odpružených dištančných dorazov Blum nie sú správne, ak sa líšia od hodnôt alebo konštrukčných údajov katalógu. Spárujte všetky vysielače SERVO-DRIVE na korpuse so SERVO-DRIVE pre AVENTOS podľa popisu v montážnom návode.
Batéria vo vysielači SERVO-DRIVE je vložená s nesprávnou polaritou Batéria vysielača SERVO-DRIVE je vložená naopak, ak indikátor stavu spínača SERVO-DRIVE svieti trvale na červeno. Vložte batériu správne otočenú
Batéria vysielača SERVO-DRIVE je vybitá Batéria vysielača SERVO-DRIVE je vybitá vtedy, keď vypínač SERVO-DRIVE nesvieti na červeno. Vymeňte batériu.
SERVO-DRIVE pre AVENTOS predčasne preruší začatý otvárací alebo zatvárací pohyb alebo sa ozve prasknutie Čelo nie je vyvážené Čelo nie je vyvážené, ak je spomaľovacia dráha v smere zatvárania rovnaká ako v smere otvárania pri ručnom zatlačení čela časti pri strednej šírke otvorenia. Nastavovanie zdvíhacieho mechanizmu zverte zákazníckemu servisu predajcu. Následne je potrebné spustiť referenčný chod stlačením tlačidla „ResetMotion“ alebo tlačidla „Start“ pri otvorenom čele. Pri následných pohyboch nesmie dojsť k žiadnemu manuálnemu zásahu.
Referenčný chod sa nevykonal správne Referenčný chod sa nevykonal správne, ak sa následne zmenilo nastavenie zdvíhacieho mechanizmu, ak sa následne namontoval obmedzovač uhla otvorenia alebo ak bol nutný manuálny zásah používateľa. Spustite referenčný chod manuálne podľa popisu v montážnom návode.
Predmet uložený v korpuse je v kolízii s čelom   Odstráňte predmet.

SERVO-DRIVE pre LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM

Prejav chyby Možná príčina Identifikácia príčiny Odstránenie príčiny
Indikátor stavu napätia LED transformátora SERVO-DRIVE nesvieti Výpadok napätia v zásuvke, vypnutá spínacia zásuvka alebo napájanie SERVO-DRIVE nie je pripojené k zásuvke

V zásuvke nie je žiadne napätie, ak v tejto zásuvke nefungujú iné spotrebiče (napr. nabíjačka mobilného telefónu).

Zapnite spínaciu zásuvku, skontrolujte poistky, ako aj prúdový istič (FI) a v prípade potreby kontaktujte elektrikára.

Chybný transformátor SERVO-DRIVE Transformátor SERVO-DRIVE je chybný, ak sa indikátor stavu napätia LED transformátora SERVO-DRIVE nerozsvieti, hoci je zásuvka aktívna alebo zapnutá. Vymeňte transformátor SERVO-DRIVE.
indikátor stavu SERVO-DRIVE pre LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM Chybný SERVO-DRIVE SERVO-DRIVE je chybný, ak sa napriek správnemu zapojeniu nerozsvieti indikátor stavu napätia LED transformátora SERVO-DRIVE pri otvorení zásuvky. Vymeňte SERVO-DRIVE pre LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM.
SERVO-DRIVE pre LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM nereaguje alebo nie vždy reaguje na podnet na otvorenie Namontované sú pevné dištančné dorazy namiesto špeciálnych odpružených dištančných dorazov Blum alebo tuhý chod odpružených dištančných dorazov Blum Namontované dištančné dorazy majú tuhý chod alebo ak sa nedajú zatlačiť prstom, tak ide o pevné dištančné dorazy Pevné dištančné dorazy vymeňte za odpružené dištančné dorazy Blum. V prípade tuhého chodu odpružených dištančných dorazov Blum ich vymeňte za nové
Nesprávny počet alebo nevhodné montážne miesto osadenia odpružených dištančných dorazov Blum Montážne miesta odpružených dištančných dorazov Blum nie sú správne vtedy, ak ich hodnoty alebo konštrukčné údaje sa lišia od údajov uvedených v katalógu. Nechajte si opraviť montážne miesto alebo množstvo odpružených dištančných dorazov Blum v zákazníckom servise predajcu
Nesprávne nastavený odstup čela voči korpusu Nesprávne nastavený odstup čela od korpusu je vtedy, ak je aspoň jeden z odpružených dištančných dorazov Blum zatlačený, keď je čelo zatvorené. Prípadne ak neprilieha ku korpusu. Nechajte si nastaviť odstup čela od korpusu nastavením zásuvky Blum v zákazníckom servise predajcu.
Čelo je tvarovo nestále alebo príliš široká zásuvka Čelo je tvarovo nestále, ak sa odstup čela vo výške SERVO-DRIVE nemení alebo sa takmer nemení pri zatlačení na rôzne miesta čela. Obráťte sa na zákaznícky servis predajcu.
Vysúvacia páčka zo SERVO-DRIVE nesprávne prilieha na chrbát zásuvky Vysúvacia páčka zo SERVO-DRIVE nesprávne prilieha na chrbát zásuvky, ak vysúvacia páčka je v kolízii s výstupkom oceľového chrbátu zásuvky alebo ak sa poloha ( výška/hĺbka ) SERVO-DRIVE líši od konštrukčných údajov v katalógu . Úpravu polohy nosného profilu, držiaku nosníka alebo SERVO-DRIVE zverte  zákazníckemu servisu predajcu.
Zaseknutý predmet medzi zásuvkou a chrbátom korpusu   Odstráňte predmet.
SERVO-DRIVE pre LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM sa otvára samočinne bez dotyku Uvoľnený nosný profil alebo držiak nosníka Nosný profil alebo držiak nosníka sú uvoľnené, ak sa dajú rukou posúvať dopredu alebo dozadu. Opravu montáže nosného profilu resp. držiaka nosníka zverte zákazníckemu servisu predajcu.
Nesprávne zaistenie aretačnej páky na jednotke SERVO-DRIVE Nesprávne zaistenie aretačnej páky, ak chýba komunikačný kábel (kábel vo vnútornej drážke nosníka) alebo ak je prepínač MODE v polohe MULTIPLE. Požiadajte zákaznícky servis predajcu o vloženie komunikačného kábla do vnútornej drážky nosníka a nastavte prepínač MODE na SINGLE.
Príliš malá šírka otvárania Nesprávne nastavený vysúvací výkon Kapacita vysúvania je nesprávne nastavená, ak je prepínač POWER nastavený na HALF pre zásuvky s veľkou menovitou dĺžkou alebo vysokým zaťažením. Prepínač POWER prepnite do polohy FULL.
Chýba predĺženie vyhadzovača   Namontujte predĺženie páky na vysúvaciu páku SERVO-DRIVE podľa konštrukčných údajov v katalógu.
Tuhý vodiaci systém Vodiaci systém má tuhý chod, ak je potrebná sila na ručné otváranie alebo zatváranie zreteľne viditeľná. Vodiaci systém vyčistite alebo dajte vymeniť v zákazníckom servise predajcu.

SERVO-DRIVE flex

Prejav poruchy Možná príčina Identifikácia príčiny Odstránenie príčiny
Indikátor stavu napätia LED transformátora SERVO-DRIVE nesvieti Výpadok napätia v zásuvke, vypnutá spínacia zásuvka, alebo transformátor SERVO-DRIVE nie je pripojený k zásuvke

V zásuvke nie je žiadne napätie vtedy, ak v tejto zásuvke nefungujú iné spotrebiče (napr. nabíjačka mobilného telefónu).
Zapnite spínaciu zásuvku, skontrolujte poistky, ako aj prúdový istič (FI) av prípade potreby kontaktujte elektrikára.

Chybný transformátor SERVO-DRIVE Transformátor SERVO-DRIVE je chybný, ak indikátor stavu napätia LED transformátora SERVO-DRIVE sa nerozsvieti, hoci je zásuvka aktívna alebo zapnutá. Vymeňte transformátor SERVO-DRIVE.
Indikátor stavu napätia LED transformátora SERVO-DRIVE flex nesvieti Chybný SERVO-DRIVE flex SERVO-DRIVE flex je chybný, ak sa napriek správnemu zapojeniu nerozsvieti indikátor stavu SERVO-DRIVE flex, hoci je čelo otvorené. Vymeňte SERVO-DRIVE flex.
SERVO-DRIVE flex nereaguje alebo niekedy nereaguje na podnet na  otvorenie, resetovanie alebo referenčný chod Zostali namontované prepravné poistky bielej techniky   Odstráňte prepravné poistky bielej techniky podľa návodu k bielej technike.
Namontované sú pevné dištančné dorazy namiesto špeciálnych odpružených dištančných dorazov Blum alebo tuhý chod odpružených dištančných dorazov Blum Namontované dištančné dorazy majú tuhý chod alebo ak sa nedajú zatlačiť prstom, tak ide o pevné dištančné dorazy. Namontované dištančné dorazy majú tuhý chod alebo ak sa nedajú zatlačiť prstom, tak ide o pevné dištančné dorazy.
Nesprávny počet alebo nevhodné montážne miesto osadenia odpružených dištančných dorazov Blum Montážne miesta odpružených dištančných dorazov Blum nie sú správne vtedy, ak ich hodnoty alebo konštrukčné údaje sa lišia od údajov uvedených v katalógu . Nechajte si opraviť montážne miesto alebo množstvo odpružených dištančných dorazov Blum v zákazníckom servise predajcu
Nesprávne nastavený odstup čela voči korpusu Nesprávne nastavený odstup čela od korpusu je vtedy, ak je aspoň jeden z odpružených dištančných dorazov Blum zatlačený, keď je čelo zatvorené. Prípadne ak neprilieha ku korpusu. Nechajte si nastaviť odstup čela od korpusu v zákazníckom servise predajcu.
Piest SERVO-DRIVE flex nesprávne prilieha na čelo Piest SERVO-DRIVE flex nesprávne prilieha na čelo, ak sa pri ručnom zatváraní čela zatlačí príliš málo. Úpravu hĺbkovej polohy otvoru SERVO-DRIVE flex podľa konštrukčných údajov v katalógu zverte  zákazníckemu servisu predajcu. Následne je potrebné ručne spustiť referenčný chod podľa popisu v montážnom návode.
Čelo je príliš "mäkké! alebo nestabilné, tesnenie je príliš tvrdé, alebo je namontovaných príliš veľa odpružených dištančných dorazov Blum Čelo je príliš "mäkké" alebo nestabilné, tesnenie bielej techniky je príliš tvrdé, alebo je namontovaných príliš veľa odpružených dištančných dorazov Blum, ak sa odstup čela na úrovni SERVO-DRIVE flex nemení alebo sa takmer nemení pri zatlačení na rôzne miesta čela. V zákazníckom servise predajcu si nechajte namontovať vysielač SERVO-DRIVE a pripojte ho k SERVO-DRIVE flex.
Piest trie o otvor Piest trie o otvor, ak je trenie citeľné pri ručnom pohybe piestu, keď je otvorené čelo. Úpravu polohy otvoru na krycej doske pre piest SERVO-DRIVE flex podľa konštrukčných údajov v katalógu zverte zákazníckemu servisu predajcu. Následne je potrebné ručne spustiť referenčný chod podľa opisu v montážnom návode.
Vysoký podtlak v chladničke Podtlak v chladničke je vysoký, ak bola dlhšie otvorená (napr. pri odkladaní alebo čistení) a ak sa často otvára. Počkajte až do 20 sekúnd, kým podtlak sám neuvoľní.
Príliš malá šírka otvorenia Referenčný chod sa nevykonal správne Referenčný chod sa nevykonal správne, ak chladnička nebola počas referenčného chodu studená alebo ak došlo k manuálnemu zásahu používateľa. Spustite referenčný chod SERVO-DRIVE flex ručne podľa montážneho návodu.
Dvere sa pri zatvorení nepritiahnu Kontaktná platnička nie je namontovaná na čele alebo je namontovaná na nesprávnom mieste Kontaktná platnička je namontovaná na nesprávnom mieste na čele, ak piest neprilieha na jej stred. Domontovanie kontaktnej platničky alebo úpravu jej montážnej polohy zverte zákazníckemu servisu predajcu.
Predmet v chladničke alebo umývačke riadu naráža do čela   Odstráňte predmet.
Uvoľnený SERVO-DRIVE flex SERVO-DRIVE flex je uvoľnený, ak bočná montážna podložka nebola dostatočne priskrutkovaná alebo ak chýba predná prídavná skrutka alebo ak bola použitá na nesprávnej strane. Opravu montáže SERVO-DRIVE flex podľa konštrukčných údajov v katalógu zverte zákazníckemu servisu predajcu. Následne je potrebné spustiť referenčný chod podľa opisu v montážnom návode.
Zámok dverí umývačky riadu má tuhý chod   Nie je to chyba SERVO-DRIVE flex.
Blum_IMG1252