IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

v našej environmentálnej a energetickej politike

Zachovanie prírodných zdrojov pre budúce generácie je pre nás veľkou úlohou a zároveň podnetom. Sme presvedčení, že trvalo udržateľné hospodárenie je dosiahnuteľné len harmonizovanými hospodárskymi a ekologickými krokmi. Preto sa v našom hodnotovom reťazci zameriavame na aktívne opatrenia na ochranu životného prostredia, ako aj na úspory energie vo všetkých oblastiach pôsobnosti spoločnosti i mimo nej. Do efektívnejších procesov a technickej infraštruktúry vynakladáme preto potrebné investície. Inteligentnými koncepciami budov a skladovania obmedzujeme záber poľnohospodárskej i inej pôdy.

Partneri

Našimi výrobkami a službami chceme vytvoriť stabilné hodnoty a úžitok pre našich partnerov, zákazníkov i používateľov nábytku. Preto so všetkou vážnosťou pristupujeme k našej zodpovednosti za sledovanie ekologických a energetických aspektov v rámci celého hodnotového reťazca i v okolí našich prevádzok. Spolu s našimi partnermi chceme vytipovať a zrealizovať oblasti aktivít a opatrenia na posilnenie ochrany životného prostredia a ochrany zdrojov na základe osobnej komunikácie na rovnocennom princípe.

Inovácia

Naše inovácie musia vznikať na základe aktívnej a osobnej angažovanosti v oblasti potrieb našich zákazníkov. Rovnako to platí pre naše výrobky, služby a procesy. Už pri vývoji našich výrobkov budujeme základy čo najefektívnejšieho využívania zdrojov. Pritom prihliadame na celý životný cyklus našich výrobkov, počínajúc obstarávaním cez dlhú projektovanú životnosť až po čo najkomplexnejšiu recykláciu. Sledovaním cieľa vyvíjať vysokokvalitné výrobky, najmä s dlhou projektovanou životnosťou, aktívne prispievame k ochrane nášho životného prostredia.

Neustále zlepšovanie

Dopredu nás poháňa túžba neustále zlepšovať dosiahnuté a prekonávať existujúce hranice. To platí ako pre naše vplyvy na životné prostredie, tak aj pre využívanie zdrojov. Pri navrhovaní, neustálom vylepšovaní a pri prevádzkovaní všetkých našich procesov dbáme na čo najefektívnejšie zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi a snažíme sa čo najviac minimalizovať dopady na životné prostredie.

Spolupracovníci

Úspech našej spoločnosti je v podstate determinovaný identifikáciou a motiváciou našich zamestnancov. Pri dosahovaní našich cieľov v súvislosti s ochranou životného prostredia a energetickou efektívnosťou musí zároveň každý zamestnanec priniesť svoj individuálny príspevok šetrným prístupom k zdrojom a ochranou životného prostredia, ako priamo v prevádzke, tak aj cestou do práce. V atmosfére vzájomnej dôvery a otvoreného dialógu chceme spoločne pracovať na dosahovaní našich environmentálnych a energetických cieľov tým najlepším možným spôsobom.

Našu environmentálnu a energetickú politiku považujeme za mandát a záväzok nepretržite zhodnocovať a znižovať prevádzkové vplyvy na životné prostredie a spotrebu prírodných zdrojov, ako sú pôda, ovzdušie, energetika a suroviny. Poskytujeme informácie, finančné prostriedky a ďalšie zdroje, potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov. Pritom dodržiavame platné zákonné požiadavky a záväzné nariadenia. Zaviazali sme sa viesť otvorený dialóg s externými zainteresovanými stranami o ich opodstatnených požiadavkách na ochranu životného prostredia.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1