IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

v našej environmentálnej a energetickej politike

Zachovanie prírodných zdrojov pre budúce generácie je pre nás hlavným záujmom a zároveň podnetom. Sme presvedčení, že trvalo udržateľné hospodárenie je dosiahnuteľné hospodárskymi a ekologickými krokmi. Preto sa v našom hodnotovom reťazci zameriavame na aktívne opatrenia na ochranu životného prostredia, ako aj na úspory energie vo všetkých oblastiach pôsobnosti spoločnosti i mimo nej. Do zefektívnenia procesov a technickej infraštruktúry vynakladáme potrebné investície. Inteligentnými koncepciami budov a skladov obmedzujeme spotrebu pôdy.

Partneri

Našimi výrobkami a službami chceme vytvoriť dlhodobé hodnoty a úžitok pre našich partnerov, zákazníkov i používateľov nábytku. Našu zodpovednosť berieme vážne a dohliadame na ekologické a energetické aspekty v rámci celého hodnotového reťazca i v okolí našich prevádzok. Spolu s našimi partnermi chceme vytipovať a zrealizovať oblasti aktivít a opatrenia na posilnenie ochrany životného prostredia a ochrany zdrojov na základe osobnej komunikácie na rovnocennom princípe.

Inovácia

Naše inovácie by mali vznikať na základe aktívnej a osobnej angažovanosti v oblasti potrieb našich zákazníkov. Rovnako to platí pre naše výrobky, služby a procesy. Už pri vývoji našich výrobkov budujeme základy čo najefektívnejšieho využívania zdrojov. Pritom prihliadame na celý životný cyklus našich výrobkov, počnúc obstarávaním cez dlhú životnosť až po čo najkompletnejšiu recykláciu. S cieľom vyvíjať kvalitné výrobky, s dlhou životnosťou aktívne prispievame k ochrane nášho životného prostredia.

Neustále zlepšovanie

Poháňa nás dopredu vášeň neustále zlepšovať to, čo už existuje a prekonávať hranice. To platí aj pre naše vplyvy na životné prostredie a využívanie zdrojov. Pri navrhovaní, neustálom vylepšovaní a pri prevádzkovaní všetkých našich procesov dbáme na čo najefektívnejšie zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, a snažíme sa čo najviac minimalizovať dopady na životné prostredie.

Zamestnanci

Úspech našej spoločnosti vo veľkej miere rozhoduje identifikácia a motivácia našich zamestnancov. Pri dosahovaní našich cieľov v súvislosti s ochranou životného prostredia a energetickou efektívnosťou môže každý zamestnanec prispieť k šetreniu zdrojov a ochrane životného prostredia, ako v práci, tak aj cestou do práce. V atmosfére vzájomnej dôvery a otvoreného dialógu chceme spoločne pracovať na dosahovaní našich environmentálnych a energetických cieľov tým najlepším možným spôsobom.

Našu environmentálnu a energetickú politiku považujeme za mandát a záväzok neustále vyhodnocovať a znižovať prevádzkové vplyvy na životné prostredie a spotrebu prírodných zdrojov, akými sú pôda, ovzdušie, energia a suroviny. Poskytujeme informácie, finančné prostriedky a ďalšie zdroje, potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov. Pritom dodržiavame platné zákonné požiadavky a záväzné nariadenia. Zaviazali sme sa viesť otvorený dialóg s externými zainteresovanými stranami o ich opodstatnených požiadavkách na ochranu životného prostredia.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1