Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007

Udržateľnosť

Po celé desaťročia sa venujeme požiadavkám na ochranu životného prostredia

Hlavným záujmom a motiváciou je zachovanie prírodných zdrojov pre budúce generácie. Sme presvedčení, že trvalo udržateľné hospodárenie je dosiahnuteľné hospodárskymi a ekologickými krokmi. Takto prispievame k pozitívnemu sociálnemu rozvoju v našom okolí.

V našej činnosti sa každý deň riadime 17 cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSNa zohľadňujeme ich v našom pohľade na zajtrajšok.

Pre nás ako globálnu spoločnosť to znamená:

  • V našej hlavnej činnosti sa zameriavame na výrobu vysokokvalitných výrobkov s dlhou životnosťou, ktoré sú vhodne pre určené použitie. Pritom pristupujeme šetrne k zdrojom a predchádzame negatívnym vplyvom na zemský ekosystém alebo kompenzujeme tam, kde zatiaľ nie je k dispozícii žiadna alternatíva.

  • V prípade inovácií skúmame príležitosti vyplývajúce z témy udržateľnosti pre nové produkty, služby a obchodné modely.

  • Pristupujeme k ľuďom a organizáciám okolo nás s rešpektom. Zdravie a bezpečnosť našich blížnych považujeme za vysokú prioritu.

  • Usilujeme sa o zodpovedný rast. Ekologické a sociálne aspekty udržateľnosti sú pre nás rovnako dôležité ako finančné zdravie našej spoločnosti. Zohľadňujeme to aj pri investičných rozhodnutiach.

Našu environmentálnu a energetickú politiku považujeme za mandát a záväzok nepretržite zhodnocovať a znižovať prevádzkové vplyvy na životné prostredie a spotrebu prírodných zdrojov, ako sú pôda, ovzdušie, energia a suroviny. Toto pravidlo platí už celé desaťročia.

Naše nadšenie pre optimalizáciu toho, čo už existuje a otvorenosť novým nápadom sa týka aj našich výrobných postupov, ochrany životného prostredia a úspor energie: „Preto neustále optimalizujeme naše procesy a myslíme na udržateľnosť už pri vývoji našich výrobkov. V našom hodnotovom reťazci sa zameriavame na aktívne opatrenia na ochranu životného prostredia, ako aj na úspory energie vo všetkých oblastiach pôsobnosti spoločnosti i mimo nej. Deklarovaným cieľom je aktívne prispievať k dosiahnutiu stanovenému zámeru Organizáciou Spojených národov - 1,5 stupňa Celzia“, vysvetľuje výkonný riaditeľ Martin Blum.

Všetky opatrenia možno zhrnúť do štyroch cieľov: zvýšiť energetickú účinnosť, znížiť využívanie fosílnych palív, znížiť emisie CO2 a kompenzovať nevyhnutné emisie. „Poskytujeme všetky potrebné prostriedky, zdroje a informácie na dosiahnutie stanovených cieľov. Ako zakladajúci člen iniciatívy „turn-to-zero“, ktorá vznikla na platforme aliancie vo Vorarlbergu pre klimatickú neutralitu, sme sa tiež zaviazali, že od roku 2025 bude naša firemná stopa klimaticky neutrálna“, uvádza výkonný riaditeľ Philipp Blum a dodáva: „Každý zamestnanec zohráva kľúčovú úlohu pri plnení environmentálnych a energetických cieľov. Začína to používaním šálky namiesto plastového pohára v kávovare, cez cestu na bicykli alebo verejnou dopravou  až po separovaný zber odpadu. Sme si toho vedomí a pracujeme na tom každý deň.“

moving ideas for sustainability

Aby sme mohli konať ešte udržateľnejšie, máme množstvo malých aj veľkých nápadov – niektoré sme už zrealizovali, iné pripravujeme do budúcna. Viac informácií nájdete v našej brožúre o trvalej udržateľnosti

Tu otvorte!​

ISO 14001

Od roku 1997 nám systém environmentálneho manažérstva pomáha systematicky zlepšovať naše výsledky šetrného prístupu k životnému prostrediu. Priebežne začleňujeme realizujeme naše opatrenia do programu ochrany životného prostredia. Dodržiavanie a účinnosť neustále monitorujeme auditmi.

ISO 50001

Spoločnosť Blum je držiteľom certifikátu podľa normy ISO 50001. Táto celosvetovo platná norma nám pomáha konkrétnymi predpísanými hodnotami znižovať náklady na energiu a emisie skleníkových plynov.

FSC™

Certifikát FSC znamená, že všetky obaly, tlačoviny, ako sú katalógy a brožúry, a drevotrieskové dosky v súpravách na samoobslužnú montáž sú vyrobené len zo surovín vyprodukovaných v environmentálne zodpovednom a sociálne prínosnom lesnom hospodárstve a drevárskej výrobe.

 Prehľad všetkých certifikátov

Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007