Blum_IMG2501

Các Tuyên bố Tuân thủ

EU và Vương quốc Anh

Trang này chứa tất cả các Tuyên bố Tuân thủ có sẵn cho các sản phẩm của chúng tôi đối với các lãnh thổ thuộc Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Anh.

Đi đến:

Các Tuyên bố tuân thủ EU

Các Tuyên bố tuân thủ Vương quốc Anh

Tuyên bố tuân thủ EU

Các Tuyên bố tuân thủ EU xác nhận rằng tất cả các sản phẩm đã nêu đều tuân thủ các yêu cầu cơ bản về sức khỏe và sự an toàn có trong tất cả các chỉ thị liên quan của EU. Các Tuyên bố tuân thủ tạo thành cơ sở chứng nhận dấu CE cho các sản phẩm này.

Tuyên bố tuân thủ Vương quốc Anh

Các Tuyên bố tuân thủ Vương quốc Anh xác nhận rằng tất cả các sản phẩm đã nêu đều tuân thủ các yêu cầu cơ bản về sức khỏe và sự an toàn có trong tất cả các chỉ thị liên quan của Vương quốc Anh. Các Tuyên bố tuân thủ tạo thành cơ sở chứng nhận dấu UKCA cho các sản phẩm này.

Các dụng cụ hỗ trợ lắp đặt

Blum_IMG2501