IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Chính sách về môi trường và năng lượng

Điều quan trọng và động lực của chúng tôi là để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng hiệu quả kinh tế và môi trường phải song hành nếu muốn đạt được sự quản lý bền vững. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ môi trường và cố gắng giảm nhu cầu năng lượng trong tất cả các lĩnh vực của công ty và dọc theo toàn bộ chuỗi giá trị gia tăng. Để làm được điều này, chúng tôi tài trợ cho các khoản đầu tư cần thiết để làm cho các quy trình hiệu quả hơn và cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Chúng tôi giảm thiểu việc sử dụng đất bằng cách thực hiện các khái niệm xây dựng và kho bãi thông minh.

Các đối tác

Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để tạo ra giá trị và lợi ích lâu dài cho các đối tác, khách hàng và người dùng cuối của chúng tôi. Để làm được điều này, chúng tôi cam kết quản lý năng lượng và môi trường dọc theo toàn bộ chuỗi giá trị gia tăng, tại các công trường của chúng tôi và trong các cộng đồng lân cận. Chúng tôi muốn hợp tác với các đối tác của mình để cùng bình đẳng và trao đổi ý tưởng và ý kiến về các lĩnh vực hành động và các biện pháp có thể được thực hiện để bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên.

Những cải tiến

Những cải tiến của chúng tôi là kết quả của những cuộc nghiên cứu chủ động và riêng biệt về nhu cầu của khách hàng. Điều này áp dụng tương tự cho các sản phẩm, dịch vụ và quy trình. Chúng tôi đặt cơ sở cho việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực khi bắt đầu quá trình phát triển. Chúng tôi xem xét toàn bộ vòng đời của các sản phẩm của chúng tôi, từ lúc được mua trong suốt thời gian phục vụ lâu dài cho đến khi tái chế toàn bộ sản phẩm, nếu có thể. Chúng tôi đóng một vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi trường bằng cách làm việc chăm chỉ để phát triển các sản phẩm chất lượng cao có thể sử dụng lâu dài.

Cải tiến liên tục

Động lực của chúng tôi là niềm đam mê không ngừng tối ưu hóa các sản phẩm, dịch vụ và quy trình hiện có cũng như thách thức mọi giới hạn. Điều này cũng áp dụng cho tác động của chúng tôi đến môi trường và việc sử dụng tài nguyên của chúng tôi. Khi chúng tôi thiết kế, tối ưu hóa và thực hiện các quy trình, chúng tôi sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả nhất có thể và cố gắng giảm thiểu tác động môi trường.

Nguồn nhân lực

Thành công của công ty chúng tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ cách nhân viên của chúng tôi nhìn nhận công ty và sự sẵn sàng thực hiện công việc của họ. Để đạt được các mục tiêu về môi trường và năng lượng của chúng tôi, điều quan trọng là mọi nhân viên đều thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường - cả trong công việc và trên đường đi làm. Chúng tôi muốn cùng nhau đạt được các mục tiêu về môi trường và năng lượng trong một môi trường tin tưởng lẫn nhau và đối thoại cởi mở.

Chúng tôi xem chính sách môi trường và năng lượng của mình là sứ mệnh và cam kết liên tục xem xét và giảm tác động môi trường và việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên như đất, không khí, năng lượng và nguyên liệu thô. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tài trợ và cung cấp các nguồn lực khác cần thiết để đạt được các mục tiêu đặt ra từ trước chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chỉ tuân thủ các yêu cầu pháp lý hợp lệ mà còn thực hiện nghĩa vụ của chính mình. Chúng tôi cam kết đối thoại cởi mở với các bên liên quan bên ngoài và sẽ đáp ứng những lời kêu gọi có căn cứ để có các biện pháp môi trường xa hơn nữa.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1