IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Miljö- och energipolicy

Vi har ett stort gemensamt ansvar gentemot kommande generationer att bevara de naturliga resurserna. Vi tror att smarta och miljövänliga metoder är kostnadseffektiva på lång sikt. Därför försöker vi genomföra olika miljöskyddande åtgärder och energibesparingar inom så många områden av vår verksamhet som möjligt. Vi investerar i effektivare processer och teknisk infrastruktur. Och med intelligenta bygg- och lagerkoncept begränsar vi markytan.

Partners

Med våra produkter och tjänster hoppas vi kunna skapa värdefulla och långsiktiga relationer som ger fördelar för alla våra kunder och möbelkonsumenter. Vi tar vårt ansvar på allvar gällande miljö- och energiaspekter längs hela tillverkningskedjan, både i våra fabriker och på våra kontor. Tillsammans med våra partners vill vi utbyta idéer om hur vi ytterligare med gemensamma krafter kan skydda miljön och spara resurser.

Innovation

Våra innovationer är ett resultat av aktiva och nära samarbeten med våra kunder baserade på deras individuella behov. Det gäller för alla våra produkter, tjänster och processer. Vi lägger grunden för effektiva och resursbesparande förfaranden redan i utvecklingsstadiet. Vi tar hänsyn till produktens hela livscykel, från tillverkningen via många års användning till så komplett återvinning som möjligt. I syfte att utveckla högkvalitativa och framförallt långlivade produkter bidrar vi aktivt till att skydda vår miljö.

Kontinuerliga förbättringar

Vår drivkraft är en passion för att kontinuerligt förbättra våra produkter, tjänster och processer samt pressa våra gränser. Detta innefattar även vår miljöpåverkan och vår resursförbrukning. När vi utformar, optimerar och implementerar processer använder vi naturresurser så effektivt som möjligt och strävar alltid efter att minimera vårt miljöavtryck.

Medarbetare

Vårt företags framgång avgörs i allra högsta grad av våra medarbetares engagemang. Även i vårt arbete att uppnå våra miljö- och energimål är varje anställds bidrag till att spara resurser och skydda miljön mycket viktigt, både under arbetsdagen och på väg till jobbet. I ett klimat av ömsesidigt förtroende och via en öppen dialog strävar vi gemensamt mot våra miljö- och energimål.

Vi ser vår miljö- och energipolicy som ett uppdrag och en förpliktelse att kontinuerligt förbättra och reducera vårt företags miljöpåverkan och förbrukning av naturliga resurser såsom mark, luft, energi och råvaror. Vi tillhandahåller information, investeringar och andra resurser som krävs för att uppnå målen. På så sätt håller vi oss till de juridiska kraven och uppfyller våra bindande förpliktelser. Vi engagerar oss i öppna dialoger med externa intressenter för att ytterligare driva vårt miljöarbete framåt.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1