IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Информация за крайни потребители

Електрически, съотв. електронни уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци в края на техния експлоатационен срок. Повече информация можете да получите при Вашия търговски представител! Електрическите, съотвл електронните уреди на Blum отговарят на изискванията на директивата от 2012/19/EU – WEEE.

Разделното събиране на електрически, съотв. електронни уреди ще позволи повторно използване, рециклиране и други форми на оползотворяване. Неблагоприятните последици върху околната среда и здравето на човека, причинени от опасните вещества, съдържащи се в уредите, трябва да се имат в предвид по време на отстраняването.

В съответствие с насоките на директива-WEEE в повечето случаи не трябва да се изхвърля цялото устройство, а само частта, оборудвана с електрически компоненти. Моля, обърнете внимание на инструкцията за демонтаж. Имате на разположение в близост безплатни пунктове за събиране на електрически, съотв. електронни уреди.

Директива за електромагнитната съвместимост 2012/19/EО

Директивата също така изисква, производителят/вносителят на електрически компоненти да поема отговорност за отстраняването им, съотв. подлежи на регистрация. Ние, фирма Julius Blum, изпълняваме тази отговорност. Официалната регистрационна информация на компетентния орган във Вашата страна е както следва.

WEEE-регистрационен номер: tba

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1