IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Екологична и енергийна политика

Опазването и съхраняването на природните ресурси за бъдещите поколения е голяма наша грижа и в същото време - голям стимул. Убедени сме, че устойчивото управление е възможно само с една стъпка икономическо и екологично равновесие. Ето защо ние се фокусираме върху активните мерки за опазване на околната среда във всички области на компанията, както и в пестенето на енергия. Правим необходимите инвестиции в по-ефективни процеси и техническа инфраструктура. Ние ограничаваме потреблението на земя с интелигентни концепции за съоръжения и съхранение.

Партньори

Стараем се с предоставените от нас продукти и услуги да създадем дългосрочни ценности и ползи за нашите партньори, клиенти и потребители. По този начин поемаме сериозно отговорността си да следим екологичните и енергийни аспекти по цялата верига, както и конкретно в нашите производствени центрове. Заедно с нашите партньори искаме да идентифицираме и приложим области на действие и мерки за по-нататъшна защита на околната среда и опазване на ресурсите чрез личен пример.

Иновация

Създаваме иновации чрез активно и лично ангажиране с нуждите на нашите клиенти. Това важи за нашите продукти, услуги и процеси. С развитието на нашите продукти поставяме основата за възможно най-ефективното използване на ресурсите. Така ние разглеждаме целия жизнен цикъл на нашите продукти, започвайки с ангажимент за дълъг период на употреба до възможно най-пълно рециклиране. С цел развитие на висококачествени и преди всичко продължителни за употреба продукти ние допринасяме активно за опазването на околната среда.

Непрекъснато усъвършенстване

Страстта ни да подобряваме съществуващото и да поставяме под въпрос границите, ни тласка напред. Това важи и за влиянието ни върху околната среда, както и за използването на ресурсите. Когато проектираме, постоянно подобряваме и управляваме всички наши процеси, ние се стремим да използваме природните ресурси най-ефективно, като намалим до минимум въздействието върху околната среда.

Служители

Успехът на нашата компания се определя основно от идентифицирането и мотивацията на нашите служители. Когато става въпрос за постигане на нашите екологични и енергийни цели, всеки служител може и трябва да допринесе индивидуално за опазването на ресурсите и околната среда, както на работното място, така и на път за работа. В условията на взаимно доверие и открит диалог желаем да работим заедно за постигане на нашите екологични и енергийни цели по възможно най-добрия начин.

Нашите екологични и енергийни политики са нашата мисия и ангажимент за непрекъснато оценяване и намаляване на въздействието върху околната среда и потреблението на природни ресурси като почва, въздух, енергия и суровини. Ще предоставим информация, финансови ресурси и други средства, необходими за постигането на поставените цели. По този начин изпълняваме приложимите законови изисквания и обвързващи задължения. Ние сме ангажирани в открит диалог с външни заинтересовани страни за техните добре обосновани изисквания за опазване на околната среда.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1