IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Информация за крайни потребители

Не изхвърляйте батериите заедно с битовите отпадъци в края на техния експлоатационен срок. Повече информация можете да получите при Вашия търговски представител! Батериите, използвани от фирма Blum, отговарят на изискванията на директива 2006/66/EG.

Разделното събиране на батериите ще позволи рециклиране и други форми на оползотворяване. Неблагоприятните последици върху околната среда и здравето на човека, причинени от опасните вещества, съдържащи се в уредите, трябва да се имат в предвид по време на отстраняването. За демонтаж на батерия обърнете внимание на инструкцията. Имате на разположение в близост безплатни пунктове за събиране на батерии.

Когато изхвърляте батерии избягвайте непосредствен контакт.

Директива 2006/66/EО

Директивата също така изисква, производителят/вносителят на батерии да поема отговорност за отстраняването им, съотв. подлежи на регистрация. Ние, фирма Julius Blum, изпълняваме тази отговорност. Официалната регистрационна информация на компетентния орган във Вашата страна е както следва.

Регистрационен номер отстраняване на батерии: tba

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1