IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informacje dla konsumentów końcowych

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Informacje o prawidłowej utylizacji można uzyskać od organów administracji lokalnej. Sprzęt elektryczny i elektroniczny Blum spełnia wymagania dyrektywy WEEE 2012/19/UE.

Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego umożliwia ponowne użycie, recykling lub inne formy odzysku takich odpadów. Pozwala to ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i człowieka ewentualnych, zawartych w nich substancji niebezpiecznych.

W większości przypadków utylizacji zgodnie z dyrektywą WEEE nie trzeba poddawać całego urządzenia, lecz tylko jego część, zawierającą komponenty elektryczne. W związku z powyższym należy przestrzegać informacji zawartych w instrukcji demontażu. Zużyty sprzęt można zwracać bezpłatnie w punktach odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego w Państwa sąsiedztwie.

Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

Na mocy dyrektywy WEEE producent/importer komponentów elektrycznych jest odpowiedzialny za ich utylizację i objęty obowiązkiem rejestracji. My, firma Julius Blum, spełniamy ten obowiązek. Właściwy organ w Państwa kraju jest w posiadaniu następujących oficjalnych informacji rejestrowych.

Numer rejestracyjny WEEE: 000006411

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1