IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informacje dla konsumentów końcowych

Zużytych baterii nie można wyrzucać z odpadami komunalnymi. Informacje o prawidłowej utylizacji można uzyskać od organów administracji lokalnej. Stosowane przez Blum baterie spełniają wymagania dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów 2006/66/WE.

Selektywna zbiórka baterii umożliwia recykling lub inne formy odzysku takich odpadów. Pozwala to ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i człowieka ewentualnych, zawartych w nich substancji niebezpiecznych. Przy demontażu baterii należy przestrzegać instrukcji demontażu. Zużyte baterie można zwracać bezpłatnie w punktach zbiórki selektywnej w Państwa sąsiedztwie.

Wyrzucając baterie, należy uważać, żeby nie doszło do zwarcia ich styków.

Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów 2006/66/WE

Na mocy dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów ich producent/importer jest odpowiedzialny za ich utylizację i objęty obowiązkiem rejestracji. My, firma Julius Blum, spełniamy ten obowiązek. Właściwy organ w Państwa kraju jest w posiadaniu następujących oficjalnych informacji rejestrowych.

Numer rejestracyjny na potrzeby utylizacji baterii: 000096865Asia
Europe
Oceania

Udostępnij stronę


IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1