IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informace pro konečného spotřebitele

Elektrické spotřebiče a elektronické přístroje nesmí být na konci své životnosti likvidovány do domácího odpadu. V tomto případě je nutné informovat se u Vaší obecní správy. Elektrické spotřebiče a elektronické přístroje společnosti Blum vyhovují požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Díky tříděnému sběru elektrických spotřebičů a elektronických přístrojů jsou možné opětovné použití, recyklace či jiné způsoby využití a zhodnocení starých zařízení. Tímto mají být při likvidaci zamezeny negativní dopady na životní prostředí a zdraví, které by mohly být eventuálně způsobeny z důvodu v elektrozařízení obsažených nebezpečných látek.

Ve většině případů nejsou elektrozařízení likvidována ve smyslu směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních OEEZ celá. Likvidace se týká pouze části, vybavené elektrickými komponenty. Žádáme Vás, abyste respektovali návod k demontáži. Ve Vašem okolí jsou k dispozici příslušná místa pro bezplatný zpětný odběr elektrických spotřebičů a elektronických přístrojů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Na základě Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních OEEZ je povinností výrobce/dovozce elektrických komponentů nést odpovědnost rovněž za jejich likvidaci a mít příslušnou registraci. Společnost Julius Blum plní své povinnosti s veškerou odpovědností. Informace k oficiální registraci u příslušného úřadu ve Vaší zemi jsou následující.

Registrační číslo OEEZ: 04407/15-ECZ

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1