IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Politika životního prostředí a politika úspory energií

Důležitý úkol a zároveň nejvyšší motivace jsou pro nás zajistit budoucím generacím přirozenou životní úroveň a obživu. Jsme přesvědčeni o tom, že udržitelné hospodaření je možné pouze v rámci ekonomického a ekologického souběhu. Proto sázíme ve všech oblastech našich podnikatelských aktivit, a nejen jich, v rámci řetězce poskytování podpory a zhodnocování na aktivní opatření pro ochranu životního prostředí a úsporu energií. Za tímto účelem realizujeme potřebné investice do efektivních a zároveň hospodárných procesů a technické infrastruktury. S pomocí inteligentních konceptů budov a skladů se snažíme omezit využití pozemků.

Partner

Prostřednictvím našich výrobků a služeb chceme pro naše partnery, zákazníky i uživatele nábytku dlouhodobě zajistit hodnoty a užitek. Bereme přitom vážně naši odpovědnost za sledování aspektů ekologické politiky a politiky úspory energií v rámci řetězce poskytování podpory a zhodnocování i v rámci všech našich středisek a závodů. Společně s našimi partnery chceme v rámci osobní komunikace a výměny názorů, na úrovni dialogu identifikovat, co a jak realizovat v rámci jakých různých oblastí, jaká opatření přijímat za účelem další ochrany životního prostředí a ochrany zdrojů.

Inovace

Naše inovace mají vznikat díky aktivnímu a osobnímu vypořádávání se s potřebami našich zákazníků. To platí stejnou měrou pro naše výrobky, služby a procesy. Již při samotném vývoji našich výrobků klademe důraz na co možná nejefektivnější a zároveň nejhospodárnější a nejšetrnější zacházení se zdroji. Přitom bereme v úvahu celý životní cyklus našich výrobků, počínaje nákupem, přes dlouhou životnost až po co nejúplnější recyklaci. S cílem vyvíjet výrobky s nejvyšší kvalitou, nadstandardní a zejména s co nejdelší životností aktivně přispíváme k ochraně našeho životního prostředí.

Soustavné, důsledné zdokonalování

Jsme poháněni touhou neustále zlepšovat a zdokonalovat stávající, zjišťovat, kde jsou naše hranice a čeho můžeme ještě dosáhnout. To platí rovněž pro náš vliv na životní prostředí, na využití zdrojů. Při konstruování, při neustálém zdokonalování a při realizaci všech našich procesů dbáme na pokud možno efektivní a zároveň úsporné zacházení s přírodními zdroji. Snažíme se udržovat dopady na životní prostředí co možná nejnižší.

Zaměstnanci

Úspěch naší společnosti je velmi závažnou měrou určován tím, jak se s ním identifikují naši spolupracovníci, jak vysoce jsou motivováni odvádět vynikající práci. Také při plnění našich cílů v rámci ekologické politiky a politiky úspory energií může – má – každý spolupracovník vnést svůj vlastní (individuální) příspěvek k šetření přírodních bohatství a k ochraně životního prostředí. V závodě stejně jako při cestě do práce. V prostředí vzájemné důvěry a otevřeného dialogu chceme všichni společně co nejlépe plnit naše cíle ochrany životního prostředí a úspory energií.

Naši ekologickou politiku a politiku úspory energií vnímáme jako příspěvek, zároveň závazek neustálého zhodnocování, jako omezení provozem podmíněného vlivu na životní prostředí, na snižování spotřeby přírodních zdrojů, jako jsou půda, vzduch, energie a suroviny. Budeme připravovat poskytnutí informací, finančních prostředků i jiných zdrojů, které jsou pro dosažení stanovených cílů zapotřebí. Přitom plníme a budeme plnit platné zákonné požadavky a pro nás závazné povinnosti. Hlásíme se k otevřenému dialogu s externími zainteresovanými stranami o jejich oprávněných požadavcích na ochranu životního prostředí.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1