Obowiązek informacyjny Blum Polska sp. z o.o.

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych, które podaje Pan / Pani w formularzu “Szkolenia Blum – Architekt / Projektant” jest Blum Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Jasinie, ul. Poznańska 16, 62-020 Swarzędz, KRS: 0000085986 (akta rejestrowe przechowuje: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 26.000.000,00 zł, NIP: 779-00-16-601, REGON: 632058208

2. Otrzymane dane obejmują imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

3. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych jest niezbędne do celów związanych z organizacją spotkania.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w związku z tym Pani / Pana zgoda - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

5. Swoją zgodę możne Pan / Pani w każdym czasie wycofać kontaktując się z Administratorem. Działanie nie wpływa na przetwarzanie realizowane przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie danych na innej podstawie.

6. Nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie przed terminem spotkania uniemożliwi jego organizację lub Pani / Pana udział w nim.

7. Administrator zastrzega sobie możliwość przetwarzania Pani / Pana danych w oparciu o jego uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – odnośnie do wykazywania wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odbycia spotkania oraz przez okres trzech tygodni po nim. Jeżeli Administrator będzie korzystał z uprawnienia wskazanego powyżej w punkcie 7, poinformuje Panią / Pana o tym.

9. Pani / Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane dostawcom usług informatycznych, administracyjnych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Administrator korzysta w związku z prowadzeniem działalności, np. spółce Julius Blum GmbH adres: Industriestraße 1, 6973 Höchst, Austria, kancelariom prawnym i podatkowym. Z uwagi na korzystanie przez Administratora z narzędzia MS Bookings Pani / Pana dane zostaną udostępnione Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA), z którym można się skontaktować pod adresem Microsoft Ireland Operations, Ltd., Attn: Data Protection, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia). Dane te mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych przez Microsoft Corporation można uzyskać na stronie internetowej https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-accountability-documentation.

10. Ma Pani / Pan prawo do: 

  • żądania od Administratora dostępu do Pani / Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,    

  • żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani / Pana danych osobowych,    

  • żądania od Administratora usunięcia Pani / Pana danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,    

  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych,    

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych,  przy czym prawo to przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

  • przenoszenia Pani / Pana danych osobowych,    

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.   

11. Uprawnienia, określone w pkt 9 lit. a-f powyżej, można zrealizować kontaktując się z Administratorem pisemnie pod adresem: wskazanym w punkcie 1 powyżej lub elektronicznie pod adresem: rodo.pl@blum.com (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).