Blum_IMG1252

Návod k odstranění poruch pro produkt SERVO-DRIVE

Následující příručka odstraňování problémů obsahuje návody k odstranění poruch pro případ, že by se při uvádění produktu SERVO-DRIVE do provozu nebo při jeho provozu vyskytly problémy. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na svého kontaktního partnera ve společnosti Blum.

SERVO-DRIVE pro AVENTOS

Popis poruchy Možná příčina Identifikace příčiny Odstranění příčiny
Kontrolka stavu napájecího zdroje produktu SERVO-DRIVE nesvítí Došlo k výpadku napájení v zásuvce, zásuvka s možností vypínání je vypnutá nebo napájecí zdroj SERVO-DRIVE není připojený k zásuvce

V zásuvce není napětí, pokud nefungují ani jiné spotřebiče (například nabíječka mobilního telefonu) připojené k této zásuvce.

Zapněte zásuvku s možností vypínání, zkontrolujte pojistky i proudový chránič (FI) a případně kontaktujte elektrikáře.

Napájecí zdroj SERVO-DRIVE je vadný Napájecí zdroj SERVO-DRIVE je vadný, pokud ani v případě aktivní či zapnuté zásuvky kontrolka stavu napájecího zdroje produktu SERVO-DRIVE nesvítí. Vyměňte napájecí zdroj SERVO-DRIVE.
Žádná kontrolka stavu na SERVO-DRIVE pro AVENTOS nesvítí Produkt SERVO-DRIVE je vadný Produkt SERVO-DRIVE pro AVENTOS je vadný, pokud i v případě správného zapojení rozvodu kabelů při otevřeném čele nesvítí žádná kontrolka stavu na SERVO-DRIVE. Vyměňte SERVO-DRIVE pro AVENTOS.
Tlačítko OK na SERVO-DRIVE pro AVENTOS top svítí trvale červeně Produkt SERVO-DRIVE je vadný Produkt SERVO-DRIVE pro AVENTOS top je vadný, pokud při otevřeném čele svítí tlačítko OK na SERVO-DRIVE červeně. Vyměňte SERVO-DRIVE pro AVENTOS top.
SERVO-DRIVE pro AVENTOS nereaguje na pokus o otevření Jsou namontovány tuhé tlumicí čočky namísto odpružených distančních dorazů Blum nebo je chod odpružených distančních dorazů Blum příliš tuhý Chod namontovaných distančních dorazů Blum je tuhý nebo se odpružené distanční dorazy Blum neaktivují po stisknutí prstem. Vyměňte tlumicí čočky, nebo odpružené distanční dorazy Blum s tuhým chodem za funkční odpružené distanční dorazy Blum.
Množství nebo montážní pozice odpružených distančních dorazů Blum nejsou správné Montážní pozice odpružených distančních dorazů Blum nejsou správné, pokud se liší od množství nebo od informací k plánování v katalogu nebo pokud tlačí přímo na tlačítka bezdrátového ovládání. Prostřednictvím servisní služby zákazníkům prodejce zajistěte úpravu množství nebo montážních pozic odpružených distančních dorazů Blum.
Mezera čela není správně nastavena Mezera čela není nastavena správně, pokud je alespoň jeden z odpružených distančních dorazů Blum při zavřeném čele stisknutý nebo pokud nepřiléhá ke korpusu. Prostřednictvím servisní služby zákazníkům prodejce zajistěte úpravu mezery čela seřízením zdvihacího mechanismu nebo změnou počtu odpružených distančních dorazů Blum. Následně je třeba podle návodu k montáži ručně zahájit kalibrační cyklus.
Produkt SERVO-DRIVE pro AVENTOS vůbec nebo jen někdy nereaguje na pokus o otevření nebo zavření Je aktivováno předcházení kolizím produktu SERVO-DRIVE pro AVENTOS Předcházení kolizím produktu SERVO-DRIVE pro AVENTOS je aktivní, pokud je otevřeno jiné čelo ve stejné kolizní zóně. Ručně zavřete všechna čela a případně zkontrolujte konfiguraci předcházení kolizí.
Vypínač SERVO-DRIVE není spárován s jednotkou SERVO-DRIVE pro AVENTOS Montážní pozice odpružených distančních dorazů Blum nejsou správné, pokud se liší od množství nebo od informací k plánování v katalogu. Spárujte všechny vypínače SERVO-DRIVE v korpusu s  se SERVO-DRIVE pro AVENTOS podle popisu v návodu k montáži .
Baterie vypínače SERVO-DRIVE je vložena s obrácenou polaritou Baterie vypínače SERVO-DRIVE je vložena opačně, pokud kontrolka stavu vypínače SERVO-DRIVE svítí trvale červeně. Vložte baterii správně.
Baterie vypínače SERVO-DRIVE je vybitá Baterie vypínače SERVO-DRIVE je vybitá, pokud kontrolka stavu vypínače SERVO-DRIVE nesvítí červeně. Vyměňte baterii.
SERVO-DRIVE pro AVENTOS přerušuje zahájený pohyb při otvírání nebo zavírání předčasně nebo se ozve cvaknutí Čelo není v rovnováze Čelo není v rovnováze, pokud při ručním zastavení čela v polovině rozsahu otevření čelo samovolně padá nebo se naopak zvedá. Nechte si nastavení zdvihacího mechanismu seřídit servisní službou zákazníkům prodejce. Následně je třeba zahájit ručně kalibrační cyklus tím, že se při otevřeném čele aktivuje tlačítko ResetMotion nebo tlačítko Start. Při následných probíhajících cyklech pohybu nesmí docházet k žádným ručním zásahům.
Kalibrační cyklus se neprovádí správně Kalibrační cyklus se neprovádí správně, pokud bylo vyvážení zdvihacího mechanismu dodatečně změněno, pokud byl dodatečně namontován omezovač úhlu otevření nebo pokud došlo k ručnímu zásahu ze strany uživatele během kalibračního cyklu. Zahajte kalibrační cyklus ručně podle popisu v návodu k montáži .
Dochází ke kolizi uloženého předmětu v korpusu s čelem   Předmět odstraňte.

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM

Popis poruchy Možná příčina Identifikace příčiny Odstranění příčiny
Kontrolka stavu napájecího zdroje SERVO-DRIVE nesvítí Došlo k výpadku napájení v zásuvce, zásuvka s možností vypínání je vypnutá nebo napájecí zdroj SERVO-DRIVE není připojený k zásuvce

V zásuvce není napětí, pokud nefungují ani jiné spotřebiče (například nabíječka mobilního telefonu) připojené k této zásuvce.

Zapněte zásuvku s možností vypínání, zkontrolujte pojistky i proudový chránič (FI) a případně kontaktujte elektrikáře.

Napájecí zdroj SERVO-DRIVE je vadný Napájecí zdroj SERVO-DRIVE je vadný, pokud ani v případě aktivní či zapnuté zásuvky kontrolka stavu napájecího zdroje SERVO-DRIVE nesvítí. Vyměňte napájecí zdroj SERVO-DRIVE.
Kontrolka stavu na jednotce SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM Jednotka SERVO-DRIVE je vadná Jednotka SERVO-DRIVE je vadná, pokud i v případě správného zapojení rozvodu kabelů při otevřené zásuvce kontrolka stavu jednotky SERVO-DRIVE nesvítí. Vyměňte jednotku SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM.
Jednotka SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM vůbec nebo někdy nereaguje na pokus o otevření Jsou namontovány tlumicí čočky namísto odpružených distančních dorazů Blum nebo je chod odpružených distančních dorazů Blum tuhý. Chod namontovaných distančních dorazů Blum je tuhý nebo se odpružené distanční dorazy Blum neaktivují po stisknutí prstem. Vyměňte tlumicí čočky nebo odpružené distanční dorazy Blum s tuhým chodem za funkční odpružené distanční dorazy Blum.
Množství nebo montážní pozice odpružených distančních dorazů Blum nejsou správné Montážní pozice odpružených distančních dorazů Blum nejsou správné, pokud se liší od množství nebo od informací k plánování v katalogu. Prostřednictvím servisní služby zákazníkům prodejce zajistěte úpravu množství nebo montážních pozic odpružených distančních dorazů Blum.
Mezera čela není správně nastavena Mezera čela není nastavena správně, pokud je alespoň jeden z odpružených distančních dorazů Blum při zavřeném čele stisknutý nebo pokud nepřiléhá ke korpusu. Prostřednictvím servisní služby zákazníkům prodejce zajistěte úpravu mezery čela seřízením zásuvky.
Čelo je měkké či labilní nebo je zásuvka příliš široká Čelo je příliš měkké nebo labilní, pokud se mezera čela s ohledem na výšku k SERVO-DRIVE vůbec nebo téměř nemění, zatímco uživatel zkouší stisknout čelo na různých místech. Kontaktujte servisní službu zákazníkům prodejce.
Vysouvací páka jednotky SERVO-DRIVE nedosedá správně na zadní stěnu zásuvky Vysouvací páka SERVO-DRIVE nedosedá správně na zadní stěnu zásuvky, pokud dochází ke kolizi vysouvací páky s výstupkem ocelových zad nebo pokud se pozice jednotky SERVO-DRIVE na výšku/hloubku liší od informací k plánování v katalogu . Zajistěte úpravu pozice nosníku, úhelníkového držáku nebo jednotky SERVO-DRIVE servisní službou zákazníkům prodejce.
Mezi zásuvkou a zadní stěnou korpusu je vklíněn předmět   Předmět odstraňte.
Jednotka SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM se otvírá sama od sebe bez dotyku Nosník nebo úhelníkový držák je volný Nosník nebo úhelníkový držák je volný, pokud jím lze rukou pohybovat dopředu nebo dozadu. Zajistěte úpravu způsobu montáže nosníku, případně úhelníkového držáku servisní službou zákazníkům prodejce.
Pojistka proti spuštění není správně seřízena Pojistka proti spuštění není správně seřízena, pokud komunikační kabel (kabel ve vnitřní drážce nosníku) chybí nebo pokud je přepínač MODE nastaven na možnost MULTIPLE. Zajistěte umístění komunikačního kabelu do vnitřní drážky nosníku servisní službou zákazníkům prodejce a nastavte přepínač MODE na možnost SINGLE.
Rozsah otevření je příliš malý Výkon při vysouvání není nastaven správně Výkon při vysouvání není nastaven správně, pokud je u zásuvky s velkou jmenovitou délkou nebo velkou zátěží přepínač POWER nastaven na možnost HALF. Nastavte přepínač POWER na možnost FULL.
Nástavec servo pohonu chybí   Namontujte nástavec servo pohonu na vysouvací páku jednotky SERVO-DRIVE podle informací k plánování v katalogu.
Chod vodicích systémů je těžký Chod vodicích systémů je těžký, pokud je třeba při ručním otvírání nebo zavírání vyvinout značné úsilí. Vyčistěte vodicí systémy nebo zajistěte jejich výměnu servisní službou zákazníkům prodejce.

SERVO-DRIVE flex

Popis poruchy Možná příčina Identifikace příčiny Odstranění příčiny
Kontrolka stavu napájecího zdroje nesvítí Došlo k výpadku napájení v zásuvce, zásuvka s možností vypínání je vypnutá nebo napájecí zdroj SERVO-DRIVE není připojený k zásuvce

V zásuvce není napětí, pokud nefungují ani jiné spotřebiče (například nabíječka mobilního telefonu) připojené k této zásuvce.
Zapněte zásuvku s možností vypínání, zkontrolujte pojistky i proudový chránič (FI) a případně kontaktujte elektrikáře.

Napájecí zdroj SERVO-DRIVE je vadný Napájecí zdroj SERVO-DRIVE je vadný, pokud ani v případě aktivní či zapnuté zásuvky kontrolka stavu napájecího zdroje SERVO-DRIVE nesvítí. Vyměňte napájecí zdroj SERVO-DRIVE.
Kontrolka stavu jednotky SERVO-DRIVE flex nesvítí Jednotka SERVO-DRIVE flex je vadná Jednotka SERVO-DRIVE flex je vadná, pokud i v případě správného zapojení rozvodu kabelů při otevřeném čele kontrolka stavu jednotky SERVO-DRIVE flex nesvítí. Vyměňte jednotku SERVO-DRIVE flex.
Jenodtka SERVO-DRIVE flex vůbec nebo někdy nereaguje na pokus o otevření, resetování nebo kalibrační cyklus Přepravní pojistky pro bílé zboží jsou dosud namontované   Odstraňte přepravní pojistky pro bílé zboží podle návodu pro bílé zboží.
Jsou namontovány tlumicí čočky namísto odpružených distančních dorazů Blum nebo je chod odpružených distančních dorazů Blum tuhý. Chod namontovaných distančních dorazů Blum je tuhý nebo se odpružené distanční dorazy Blum neaktivují po stisknutí prstem. Vyměňte tlumicí čočky nebo odpružené distanční dorazy Blum s tuhým chodem za funkční odpružené distanční dorazy Blum.
Množství nebo montážní pozice odpružených distančních dorazů Blum nejsou správné Montážní pozice odpružených distančních dorazů Blum nejsou správné, pokud se liší od množství nebo od informací k plánování v katalogu . Prostřednictvím servisní služby zákazníkům prodejce zajistěte úpravu množství nebo montážních pozic odpružených distančních dorazů Blum.
Mezera čela není správně nastavena Mezera čela není nastavena správně, pokud je alespoň jeden z odpružených distančních dorazů Blum při zavřeném čele stisknutý nebo pokud nepřiléhá ke korpusu. Nechte si mezeru čela seřídit servisní službou zákazníkům prodejce.
Vysouvací prvek SERVO-DRIVE flex nepřiléhá správně k čelu Vysouvací prvek SERVO-DRIVE flex nepřiléhá správně k čelu, pokud při ručním zavírání čela dochází k nedostatečnému stisknutí prvku. Zajistěte úpravu pozice SERVO-DRIVE flex na hloubku podle informací k plánování v katalogu nebo pozici čela servisní službou zákazníkům prodejce. Následně je třeba zahájit kalibrační cyklus ručně podle popisu v návodu k montáži .
Čelo je příliš měkké nebo labilní, těsnicí manžeta je příliš tuhá nebo je namontováno příliš mnoho odpružených distančních dorazů Blum Čelo je příliš měkké nebo labilní, těsnicí manžeta bílého zboží je příliš tuhá nebo bylo namontováno příliš mnoho odpružených distančních dorazů Blum, pokud se mezera čela s ohledem na výšku SERVO-DRIVE flex vůbec nebo téměř nemění, zatímco uživatel zkouší stisknout čelo na různých místech. Zajistěte montáž vypínače SERVO-DRIVE a jeho propojení s jednotkou SERVO-DRIVE flex servisní službou zákazníkům prodejce.
Vysouvací prvek drhne o vrtání čela Vysouvací prvek drhne o vrtání čela, pokud je drhnutí při otevřeném čele v důsledku ručního pohybu vysouvacího prvku zřetelné. Zajistěte úpravu pozice vrtání čela pro vysouvací prvek jednotky SERVO-DRIVE flex podle informací k plánování v katalogu servisní službou zákazníkům prodejce. Následně je třeba zahájit kalibrační cyklus ručně podle popisu v návodu k montáži .
Příliš vysoký podtlak v chladničce Podtlak v chladničce je příliš vysoký, pokud byla otevřená delší dobu (například při úklidu nebo čištění) a krátce po zavření by měla být znovu otevřena. Počkejte až 20 sekund, dokud podtlak sám od sebe nezmizí.
Rozsah otevření je příliš malý Kalibrační cyklus se neprovádí správně Kalibrační cyklus se neprovádí správně, pokud chladnička mezitím nebyla chladná nebo pokud došlo k ručnímu zásahu ze strany uživatele. Zahajte kalibrační cyklus SERVO-DRIVE flex ručně podle návodu k montáži.
Dvířka se nedovírají Kontaktní destička na čele není namontovaná nebo je namontovaná na nesprávné pozici Kontaktní destička na čele není umístěna správně, pokud do ní vysouvací prvek nenaráží uprostřed. Zajistěte montáž kontaktní destičky nebo úpravu její montážní pozice servisní službou zákazníkům prodejce.
Dochází ke kolizi předmětu v chladničce nebo myčce nádobí s čelem   Předmět odstraňte.
Jednotka SERVO-DRIVE flex je volná Jednotka SERVO-DRIVE flex je volná, pokud boční montážní podložka nebyla dostatečně přišroubována, pokud přední přídavný šroub chybí nebo pokud byl použit na nesprávné straně. Zajistěte úpravu způsobu montáže jednotky SERVO-DRIVE flex podle informací k plánování v katalogu servisní službou zákazníkům prodejce. Následně je třeba zahájit kalibrační cyklus ručně podle popisu v návodu k montáži .
Chod zámku myčky nádobí je příliš tuhý   Nejedná se o nedostatek jednotky SERVO-DRIVE flex.

SERVO-DRIVE uno

Popis poruchy Možná příčina Identifikace příčiny Odstranění příčiny
Kontrolka stavu napájecího zdroje SERVO-DRIVE se zástrčkou nesvítí Došlo k výpadku napájení v zásuvce, zásuvka s možností vypínání je vypnutá nebo napájecí zdroj SERVO-DRIVE se zástrčkou není připojený k zásuvce V zásuvce není napětí, pokud nefungují ani jiné spotřebiče (například nabíječka mobilního telefonu) připojené k této zásuvce. Zapněte zásuvku s možností vypínání, zkontrolujte pojistky i proudový chránič (FI) a případně kontaktujte elektrikáře.
Napájecí zdroj SERVO-DRIVE se zástrčkou je vadný Napájecí zdroj SERVO-DRIVE se zástrčkou je vadný, pokud ani v případě aktivní či zapnuté zásuvky kontrolka stavu napájecího zdroje SERVO-DRIVE se zástrčkou nesvítí. Vyměňte sadu SERVO-DRIVE uno.
SERVO-DRIVE uno nereaguje na požadavek na otevření, resp. nereaguje vždy Jsou namontovány tlumicí čočky namísto odpružených distančních dorazů Blum nebo je chod odpružených distančních dorazů Blum tuhý. Chod namontovaných distančních dorazů Blum je tuhý nebo se odpružené distanční dorazy Blum neaktivují po stisknutí prstem. Vyměňte tlumicí čočky nebo odpružené distanční dorazy Blum s tuhým chodem za funkční odpružené distanční dorazy Blum.
Množství nebo montážní pozice odpružených distančních dorazů Blum nejsou správné Montážní pozice odpružených distančních dorazů Blum nejsou správné, pokud se liší od množství nebo od informací k plánování uvedených v katalogu. Prostřednictvím zákaznického servisu prodejce zajistěte úpravu množství nebo montážních pozic odpružených distančních dorazů Blum.
Mezera čela není správně nastavena Mezera čela není nastavena správně, pokud je alespoň jeden z odpružených distančních dorazů Blum při zavřeném čele stisknutý nebo pokud nepřiléhá ke korpusu. Prostřednictvím zákaznického servisu prodejce zajistěte úpravu mezery čela seřízením zásuvky.
Čelo je měkké či nestabilní nebo je zásuvka příliš široká Čelo je příliš měkké nebo nestabilní, pokud se mezera čela ve výšce SERVO-DRIVE vůbec nebo téměř nemění, když na čelo na různých místech zatlačíte. Kontaktujte zákaznický servis prodejce.
Vysouvací páka jednotky SERVO-DRIVE nedosedá správně na zadní stěnu zásuvky Vysouvací páka SERVO-DRIVE nedosedá správně na zadní stěnu zásuvky, pokud dochází ke kolizi vysouvací páky s výstupkem ocelových zad nebo pokud se pozice jednotky SERVO-DRIVE na výšku/hloubku liší od informací k plánování v katalogu. Zajistěte úpravu pozice nosníku, úhelníkového držáku nebo jednotky SERVO-DRIVE v zákaznickém servisu vašeho prodejce.
Mezi zásuvkou a zadní stěnou korpusu je vklíněn předmět   Předmět odstraňte.
Jednotka SERVO-DRIVE je vadná Ochranný kryt proti kapající vodě byl odstraněn a indikátor stavu jednotky SERVO-DRIVE uno se navzdory správnému rozvodu kabelů při otevřené zásuvce nerozsvítí. Vyměňte sadu SERVO-DRIVE uno.
Zadní stěna výsuvu je prohnutá   Vyrovnejte zadní stěnu výsuvu nebo zajistěte její výměnu v zákaznickém servisu vašeho prodejce.
SERVO-DRIVE uno se otevírá automaticky bez dotyku Nosník nebo úhelníkový držák je volný Nosník nebo úhelníkový držák jsou volné, pokud je lze rukou posunout dopředu nebo dozadu. Zajistěte úpravu způsobu montáže nosníku, případně úhelníkového držáku v zákaznickém servisu vašeho prodejce.
Jednotka SERVO-DRIVE uno je umístěna příliš vzadu Hloubková pozice nosníku, resp. úhelníkového držáku neodpovídá specifikacím uvedeným v katalogu. Zajistěte úpravu hloubkové pozice nosníku, resp. úhelníkového držáku v zákaznickém servisu vašeho prodejce.
Rozsah otevření je příliš malý Nástavec servo pohonu chybí Na pohonné servo jednotce SERVO-DRIVE uno není namontován nástavec servo pohonu. Namontujte nástavec servo pohonu na vysouvací páku jednotky SERVO-DRIVE podle informací k plánování v katalogu.
Chod vodicích systémů je těžký Chod vodicích systémů je těžký, pokud je třeba při ručním otvírání nebo zavírání vyvinout značné úsilí. Vyčistěte vodicí systémy nebo zajistěte jejich výměnu v zákaznickém servisu vašeho prodejce.
Korpus není horizontálně vyvážený   Vyrovnejte korpus nebo se obraťte na zákaznický servis vašeho prodejce.
Výsuv se nedá úplně zavřít Mezi zásuvkou a zadní stěnou korpusu je vklíněn předmět   Předmět odstraňte.
Jednotka SERVO-DRIVE uno je umístěna příliš vpředu Hloubková pozice nosníku, resp. úhelníkového držáku neodpovídá specifikacím uvedeným v katalogu. Zajistěte úpravu hloubkové pozice nosníku, resp. úhelníkového držáku v zákaznickém servisu vašeho prodejce.
Blum_IMG1252