Het behoud van natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties is voor ons zeer belangrijk en tegelijk een stimulans. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen alleen mogelijk is wanneer een economische en ecologische aanpak hand in hand gaan. Daarom zetten we op alle terreinen van de onderneming en ook in onze waardeketen in op actieve milieumaatregelen en energiebesparing. Wij doen daarvoor de nodige investeringen op het vlak van efficiënte processen en technische infrastructuur. Met intelligente bouw- en opslagconcepten beperken we het gebruik van grond en bodem.

Partners

Wij willen met onze producten en dienstverleningen langdurige waarden en voordelen creëren voor onze partners, klanten en meubelgebruikers. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om rekening te houden met milieu- en energieaspecten in de gehele waardeketen en in de omgeving van onze vestigingen. Samen met onze partners willen wij in een persoonlijke, gelijkwaardige uitwisseling de werkterreinen en maatregelen voor de verdere bescherming van het milieu en een spaarzaam gebruik van hulpbronnen uitwerken en implementeren.

Innovatie

Onze innovaties moeten ontstaan door een actief en persoonlijk overleg over de behoeften van onze klanten. Dit geldt evenzeer voor onze producten, dienstverleningen en processen.​ Reeds bij de ontwikkeling van onze producten leggen we de basis voor het zo efficiënt mogelijk omgaan met hulpbronnen. Wij kijken daarbij naar de gehele levenscyclus van onze producten, vanaf de aankoop, een lange gebruiksduur tot en met een zo volledig mogelijke recycling. Met de ontwikkeling van hoogwaardige en vooral duurzame producten dragen we actief bij aan het behoud van ons milieu.

Continue verbetering

Wij worden gedreven door de wens bestaande zaken steeds verder te verbeteren en grenzen kritisch te onderzoeken. Dat geldt ook voor onze milieu-impact, evenals voor het gebruik van hulpbronnen. Bij de uitrusting, de continue verbetering en operationele processen letten wij op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en proberen we de milieu-impact zo klein mogelijk te houden.

Medewerkers

Het succes van onze onderneming wordt voor een groot deel bepaald door de identificatie en inzet van onze medewerkers. Ook bij het behalen van onze milieu- en energiedoelstellingen kunnen en moeten alle medewerkers hun steentje bijdragen aan zuinigere omgang met hulpbronnen en bescherming van het milieu, zowel op het bedrijf als onderweg naar het werk. Wij willen onze milieu- en energiedoelstellingen realiseren in een klimaat van wederzijds vertrouwen en open dialoog.

Wij zien ons milieu- en energiebeleid als een opdracht en verplichting tot continue evaluatie en vermindering van de impact van ons bedrijf op het milieu en op het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals bodem, lucht, energie en grondstoffen. Wij stellen de informatie, financiële en andere middelen ter beschikking om de gestelde doelstellingen te bereiken. Wij voldoen daarbij aan de geldende wettelijke eisen en verplichtingen. Wij zijn bereid tot een open dialoog met externe belanghebbenden over hun gegronde eisen op het vlak van milieubescherming.

U hebt mogelijk ook interesse in

Bouw en gebruik van vestigingen

Wij bouwen met minimale belasting van de grond en op het gebied van duurzaamheid zetten we in op hernieuwbare energie.

Transport en mobiliteit

Producttransport via het spoor, mobiliteitsconcept voor medewerkers

Gebruik van hulpbronnen

We letten op efficiënt gebruik van hulpbronnen en houden de milieugevolgen zo laag mogelijk.

Bouw en gebruik van vestigingen

Wij bouwen met minimale belasting van de grond en op het gebied van duurzaamheid zetten we in op hernieuwbare energie.

Transport en mobiliteit

Producttransport via het spoor, mobiliteitsconcept voor medewerkers

Gebruik van hulpbronnen

We letten op efficiënt gebruik van hulpbronnen en houden de milieugevolgen zo laag mogelijk.