IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Keskkonna- ja energiapoliitika

Meie jaoks on väga tähtis hoida loodusvarasid tulevaste põlvkondade jaoks. Usume kindlalt, et majanduslik ja keskkonnaalane tegevus peavad käima käsikäes, et tagada keskkonnasäästlikkus. Seepärast suhtume keskkonnakaitsesse väga tõsiselt ja püüame vähendada energiakasutust kõikides oma tegevusvaldkondades ja kogu lisandväärtusahela ulatuses. Selleks investeerime protsesside tõhustamisse ja tehnilise infrastruktuuri täiustamisse. Minimeerime maa- ja pinnasekasutust, rakendades nutikaid ehitus- ja ladustamisviise.

Koostööpartnerid

Meie toodete ja teenuste eesmärk on luua kauakestvat väärtust ja kasu meie koostööpartneritele, klientidele ja lõpptarbijatele. Selleks keskendume keskkonna- ja energiajuhtimisele kogu lisandväärtusahela ulatuses nii meie tegevuskohtades kui ka naabruskonnas. Püüame teha oma partneritega koostööd võrdsetel alustel ning vahetada ideid ja arvamusi keskkonna kaitseks ja loodusvarade säästmiseks vajalike meetmete osas.

Innovatsioon

Innovatsioon on meie klientide vajaduste aktiivse uurimise tulemus. See kehtib nii toodete, teenuste kui ka protsesside kohta. Paneme aluse ressursside tõhusale kasutamisele juba arendusprotsessi alguses. Võtame arvesse kogu oma toodete olelustsüklit – toorainete hankimine, sellele järgnev pikk kasutuiga ja lõpuks võimalusel korral kogu toote ringlussevõtt. Osaleme aktiivselt keskkonnakaitses, püüdes välja töötada kõrgetasemelisi tooteid, mis kestavad kaua.

Pidev täiustamine

Meie edasiviivaks jõuks on soov pidevalt optimeerida olemasolevaid tooteid, teenuseid ja protsesse ning kombata piire. See kehtib ka meie keskkonnamõju ja ressursikasutuse kohta. Protsesside kavandamisel, optimeerimisel ja rakendamisel kasutame loodusvarasid võimalikult tõhusalt ja püüame minimeerida oma keskkonnamõju.

Töötajad

Meie ettevõtte edu sõltub suuresti meie töötajate samastumisest ettevõttega ja nende valmisolekust tegutseda. Meie keskonna- ja energiaeesmärkide saavutamiseks on oluline, et iga töötaja annaks oma panuse ressursside säästmisse ja keskkonna kaitsmisse nii tööl olles kui ka töökoha ja kodu vahel liigeldes. Soovime saavutada oma keskkonna- ja energiaeesmärgid ühiselt, vastastikuse usalduse ja avatud dialoogi keskkonnas.

Näeme oma keskonna- ja energiapoliitikat kui pühendumist oma keskkonnamõju ja loodusvarade, nagu pinnas, õhk, energia ja toorained, kasutuse pidevale ümbervaatamisele ja vähendamisele. Me anname meie ees seisvate eesmärkide saavutamiseks vajaliku teabe, rahastuse ja muude vahendid. Me mitte ainult ei järgi kehtivatest seadustest tulenevaid nõudeid, vaid täidame ka endale ise pandud kohustusi. Soovime pidada avatud dialoogi väliste huvirühmadega ning reageerime põhjendatud üleskutsetele võtta täiendavaid keskkonnaalaseid meetmeid.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1