IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Vides aizsardzības un enerģētikas politika

Mums ir ārkārtīgi svarīgi taupīt dabas resursus, un esam apņēmušies to paveikt, rūpējoties par nākamajām paaudzēm. Esam pilnīgi pārliecināti, ka ekonomiska un ekoloģiska darbība nav nodalāmas, ja vēlamies panākt ilgtspējīgu pārvaldību. Tāpēc ļoti nopietni uztveram vides aizsardzības politiku un cenšamies samazināt enerģijas patēriņu visās mūsu uzņēmējdarbības jomās, līdztekus visām pievienotās vērtības ķēdēm. Līdz ar to veicam nepieciešamos ieguldījumus, lai padarītu procesu vēl efektīvāku un uzlabotu tehnisko infrastruktūru. Maksimāli samazinām zemes un augsnes izmantošanu, īstenojot atjautīgas būvniecības un noliktavu koncepcijas.

Partneri

Mūsu izstrādājumi un pakalpojumi izstrādāti tā, lai radītu ilgtermiņa vērtību un ieguvumus mūsu partneriem, klientiem un gala patērētājiem. Tāpēc esam apņēmušies ievērot vides aizsardzības un enerģijas pārvaldību visā pievienotās vērtības ķēdē, mūsu ražotnēs un blakus esošajās kopienās. Vēlamies strādāt ar mūsu partneriem soli solī un apmainīties idejām un viedokļiem par darbības jomām un pasākumiem, kas jāīsteno, lai aizsargātu vidi un taupītu resursus.

Inovācijas

Mūsu inovācijas ir aktīvas un individuālas mūsu klientu vajadzību izpētes rezultāts. Tas attiecas gan uz izstrādājumiem, gan uz pakalpojumiem, gan uz procesiem. Efektīvas resursu izmantošanas pamati tiek ielikti jau pašā izstrādes procesa sākumā. Ņemam vērā visu mūsu izstrādājumu dzīves ciklu, sākot no sagādes, visā to ilgajā kalpošanas laikā līdz pat visa izstrādājuma pārstrādei, kad tas ir iespējams. Uzņemamies aktīvu lomu mūsu vides aizsardzībā, smagi strādājot, lai izstrādātu kvalitatīvus un ilgmūžīgus izstrādājumus.

Nepārtraukti uzlabojumi

Mūsu dzinējspēks ir degsme nepārtraukti uzlabot esošos izstrādājumus, pakalpojumus un procesus, kā arī pārkāpt ierastās robežas. Tas attiecas arī uz mūsu ietekmi uz vidi un to, kā izmantojam savus resursus. Kad izstrādājam, uzlabojam un īstenojam procesus, izmantojam dabas resursus pēc iespējas efektīvāk un tiecamies maksimāli samazināt mūsu ietekmi uz vidi.

Darbinieki

Mūsu uzņēmuma panākumus lielā mērā ietekmē darbinieku identificēšanās ar uzņēmumu un viņu gatavība strādāt. Lai sasniegtu mūsu mērķus vides aizsardzības un enerģētikas jomā, svarīgi, ka katrs darbinieks iegulda savu artavu resursu taupīšanā un vides aizsardzībā – gan darbā, gan ceļā uz darbu. Vēlamies kopīgi sasniegt mērķus vides aizsardzības un enerģētikas jomā, atrodoties savstarpējas uzticēšanās un atvērta dialoga atmosfērā.

Redzam savu vides aizsardzības un enerģētikas politiku kā misiju un apņemšanos nepārtraukti pārskatīt un samazināt ietekmi uz vidi un tādu dabas resursu izmantošanu kā augsne, gaiss, enerģija un izejmateriāli. Nodrošināsim informāciju, finansējumu un citus resursus, kas nepieciešami, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Ievērosim ne tikai spēkā esošajos tiesību aktos noteikto, bet izpildīsim arī paši savas saistības. Esam apņēmušies veidot atvērtu dialogu ar ārējiem akcionāriem un atbildēsim uz pamatotiem aicinājumiem īstenot turpmākus vides aizsardzības pasākumus.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1