Όροι χρήσης: Easy Assembly App

1. Η Julius Blum GmbH, Industriestraße 1, 6973 Höchst, Αυστρία, διαχειρίζεται την εφαρμογή Easy Assembly, την οποία αγοράσατε από το Κατάστημα εφαρμογών και η οποία επεξεργάζεται και προωθεί τα δεδομένα που περιγράφονται παρακάτω.

2. Ο σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι η βελτίωση της συγκεκριμένης εφαρμογής και των προϊόντων μας, καθώς και η παρακολούθηση καμπάνιας. Τα δεδομένα συλλέγονται από υπηρεσίες που είναι ενσωματωμένες στην εφαρμογή: Google Analytics, Crashlytics και Google Firebase, οι οποίες διαβάζουν και αποστέλλουν τα ακόλουθα δεδομένα:

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων ιστού που χρησιμοποιεί αρχεία τα οποία είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας και παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης για τη χρήση της εφαρμογής (συμπεριφορά χρηστών). Οι καταγεγραμμένες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών αποστέλλονται στην Google Inc. και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, πρώτα η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται. Πολιτική απορρήτου του Google Analytics

H διαχείριση του Crashlytics εκτελείται από την Google και στόχος του είναι η βελτίωση του προϊόντος. Το Crashlytics συλλέγει δεδομένα για το υλικό που χρησιμοποιείτε και την κατάστασή του, καθώς και για το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα και την κατάσταση της εφαρμογής μας τη στιγμή που προκύπτει κάποιο μη πιθανό σφάλμα. Πολιτική απορρήτου του Crashlytics

Το Google Firebase είναι μια ακόμη υπηρεσία με δυνατότητες αναλυτικών στοιχείων τις οποίες χρησιμοποιούμε για την ενεργοποίηση παρακολούθησης καμπάνιας. Συλλέγει τα ίδια δεδομένα με το Crashlytics, μαζί με πληροφορίες σχετικά με το ποιο Κατάστημα εφαρμογών χρησιμοποιείτε, τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, τα τμήματα της εφαρμογής μας που χρησιμοποιείτε και για πόσο χρονικό διάστημα, καθώς και για το πόσο συχνά ενημερώνετε αυτήν την εφαρμογή και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας. Πολιτική απορρήτου του Google Firebase

Τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την προσωπική σας ταυτοποίηση.

3. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, ανά πάσα στιγμή, στις ρυθμίσεις της περιοχής Ρυθμίσεις. Ωστόσο, σε περίπτωση ανάκλησης της συναίνεσης, η χρήση της εφαρμογής δεν θα είναι πλέον δυνατή.

4. Τα δεδομένα που περιγράφονται παραπάνω αποστέλλονται στη διεύθυνση Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, η οποία αποτελεί τη διεύθυνση του διαχειριστή του αναλυτικού εργαλείου. Επίσης, τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται εντός του ομίλου των εταιρειών μας και πιο συγκεκριμένα από τις συνδεδεμένες εταιρείες που παρατίθενται παρακάτω: