IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informácie pre konečných spotrebiteľov

Elektrické a elektronické zariadenia sa po uplynutí životnosti nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Informujte sa v tejto súvislosti na miestnych úradoch. Elektrické a elektronické zariadenia značky Blum spĺňajú požiadavky smernice 2012/19/ES - Smernice o OEEZ.

Separovaný zber elektrických a elektronických zariadení umožňuje recykláciu materiálov batérií alebo iné formy recyklácie použitých zariadení. Vďaka nej sa predchádza negatívnym účinkom na životné prostredie a zdravie spôsobeným nebezpečnými látkami, ktoré zariadenia obsahujú.

Vo väčšine prípadov sa podľa smernice o OEEZ nemusí likvidovať celé zariadenie, ale iba jeho časť s elektrickými komponentmi. Dodržiavajte pritom návod na demontáž. Bezplatné miesta zberu použitých batérií sú k dispozícii vo vašom okolí.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ

Podľa smernice o OEEZ je výrobca/dovozca elektrických zariadení zodpovedný aj za ich likvidáciu resp. povinnú registráciu. My, spoločnosť Julius Blum, si túto zodpovednosť plníme. Informácie o oficiálnej registrácii u príslušného orgánu vašej krajiny.

Registračné číslo OEEZ: tbaAsia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1