IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informácie pre konečných spotrebiteľov

Batérie sa po uplynutí životnosti nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Informujte sa v tejto súvislosti na miestnych úradoch. Batérie používané spoločnosťou Blum spĺňajú požiadavky Smernice 2006/66/ES - Smernica o batériách.

Separovaný zber batérií umožňuje recykláciu materiálov batérií alebo iné formy recyklácie batérií. Vďaka nej sa predchádza negatívnym účinkom na životné prostredie a zdravie spôsobeným nebezpečnými látkami, ktoré zariadenia obsahujú. Pri demontáži batérií rešpektujte návod na demontáž. Vo vašom okolí sú k dispozícii bezplatné miesta zberu batérií.

Pri likvidácii batérií zabezpečte, aby sa kontaktné plochy neskratovali.

Smernica o batériách 2006/66/ES

Podľa smernice o batériách je výrobca/dovozca batérií zodpovedný aj za ich likvidáciu resp. povinnú registráciu. My, spoločnosť Julius Blum, si túto zodpovednosť plníme. Informácie o oficiálnej registrácii u príslušného orgánu vašej krajiny.

Registračné číslo likvidácia batérií: tbaAsia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1