collage_machinedirective

SERVO-DRIVE

Poznámky k smernici o strojových zariadeniach

Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES

Pre pohony SERVO-DRIVE na otváranie a zatváranie výklopov, dverí a výsuvov platia ustanovenia európskej smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Pohony Blum predstavujú z hľadiska smernice o strojových zariadeniach (vydanie 2.2) kompletný stroj.

Ak sa pohony SERVO-DRIVE inštalujú do nábytku podľa súčasných špecifikácií spoločnosti Blum (katalóg Blum, návod na obsluhu a montážne návody), vyhlásenie

spoločnosti Blum o zhode potvrdzuje splnenie všetkých požiadaviek smernice o strojových zariadeniach.

Distribútor je povinný potvrdiť zhodu pri odchýlkach nábytku od špecifikácií firmy Blum.

 

Poznámka: Smernica o strojových zariadeniach platí pri distribúcii v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v Švajčiarsku, Turecku a Severnom Macedónsku.

Požiadavky platné v iných krajinách sú kryté osvedčeniami.

collage_machinedirective