Právní pokyny

mpressum, Ochrana údajov, Autorské práva

Tiráž

Meno a kontaktné údaje ponúkajúceho

Julius Blum GmbH

Industriestrasse 1

6973 Höchst Rakúsko

Telefón: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-mail: info@blum.com

číslo zápisu v obchodnom registri a súd obchodného registra

FN 62067a, Krajinský súd Feldkirch

Identifikačné číslo dane z obratu

ATU 35695903

Predmet podnikania:

Vývoj, výroba a predaj nábytkových kovaní a pomôcok pre ich spracovanie pre priemyselnú a remeselnú výrobu nábytku a kuchýň.

Prehlásenie o ochrane údajov

I.

Toto vyhlásenie platí pre všetky, nižšie uvedené spoločnosti, v nasledujúcom označované ako skupina Blum.

Skupina Blum vyrába a celosvetovo predáva produkty na najvyššej technickej a kvalitatívnej úrovni a usiluje sa svojim zákazníkom poskytovať excelentné a potrebám zákazníkov prispôsobené servisné služby.

Vo všeobecnosti môžu byť web- stránky skupiny Blum využívané bez registrácie. Pokiaľ bude potrebná registrácia vašich osobných údajov, používame tieto len s vašim súhlasom. So zverejnenými osobnými údajmi sa bude v súlade s platnými ustanoveniami rakúskeho zákona o ochrane osobných údajov zaobchádzať veľmi diskrétne.

Prosíme, pozorne si prečítajte informácie ohľadom ochrany osobných údajov. Prístupom alebo využitím informácií, služieb, liniek, funkcií, aplikácií alebo programov tejto webovej stránky sa používateľ podrobuje nasledujúcim podmienkam:

II.

Zadaním registračných údajov používateľ súhlasí s uložením a spracovaním týchto dát za účelom prevádzkovania tejto webovej stránky, za účelom uchovania vzájomných vzťahov so zákazníkmi, ako aj za účelom optimalizácie ponúkaných obsahov osobným záujmom používateľov. Užívateľ vyslovene súhlasí s možnosťou použitia týchto osobných údajov v rámci celej skupiny Blum a jej autorizovaných zástupcov a obchodných partnerov. Okrem toho používateľ vyslovene súhlasí s možnosťou postúpenia týchto dát za účelom prevádzkovania webovej stránky, za účelom uchovania vzájomných vzťahov so zákazníkmi, ako aj za účelom optimalizácie ponúkaných obsahov osobným záujmom používateľov aj mimo Európskej únie. Skupina Blum garantuje, že osobné údaje nebudú predané, ani vymenené, ani požičané alebo inak postúpené či sprístupnené tretím osobám. Z toho je vyňaté postúpenie tretím osobám výlučne v prípade plnenia nariadení zákona, presadzovania alebo uplatnenia ustanovení našej spotrebiteľskej zmluvy alebo pokiaľ je to nevyhnutné, v prípade ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti Blum Online, našich užívateľov alebo tretích osôb.

Kvôli optimalizácii nášho zákazníckeho servisu sa v rámci webovej stránky analyzuje aj používateľské správanie neregistrovaných návštevníkov, aby sme vďaka zlepšenej browserovej funkcii zabezpečili používateľom optimalizované obsahy. Analýzou užívateľského správania pri používaní našich stránok by mala byť k užívateľskému prospechu optimalizovaná ich štruktúra, dizajn a layout. Za týmto účelom je Blum oprávnený zhromažďovať nižšie uvedené údaje pri každom použití tejto webovej stránky, aj keď ako neregistrovaný používateľ. Náš web-server automaticky zistí tieto vaše údaje: váš ISP, vašu IP- adresu, typ a verziu vášho webového browsera, vaše rozlíšenie a počet zobrazených farieb, váš operačný systém ako aj URL, ktorý používate pri prístupe na stránku Blum.

Užívateľ vyslovuje svoj súhlas s uložením a spracovaním jeho osobných údajov za účelom analýzy užívateľského správania, za účelom spravovania domovskej stránky, za účelom propagácie produktov a služieb Blum, vo vyššie uvedenom zmysle ako aj za účelom vytvorenia užívateľského profilu.

Všetky uložené a spracované osobné údaje sú chránené proti neoprávnenému prístupu. Užívateľ je kedykoľvek oprávnený, získať informácie o svojich osobných údajoch a požadovať ich odôvodnenie či vymazanie. Obráťte sa na

privacy@blum.com

Táto internetová stránka je kontrolovaná, prevádzkovaná a spravovaná skupinou Blum z Rakúska. Skupina Blum nepreberá žiadne záruky a neručí za to, že prehlásenie o ochrane údajov na tejto internetovej stránke zodpovedá všetkým právnym požiadavkám mimo Rakúska. Pokiaľ posielate osobné informácie spoločnosti Blum so sídlom mimo Rakúska a pokiaľ sa na túto spoločnosť Blum vzťahuje iná právna úprava ochrany osobných údajov, bude táto aj uplatnená. Pokiaľ na túto stránku pristupujete mimo územia Rakúska, ste zodpovený za dodržiavanie všetkých lokálnych právnych predpisov. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov a jeho použitie podlieha rakúskemu právu s výnimkou ustanovení medzinárodného súkromného práva. Miestom súdu je vecne príslušný súd pre mesto Höchst/Rakúsko. Táto dohoda platí vo vzťahu k nasledujúcim spoločnostiam (skupina Blum):

Julius Blum GmbH, Rakúsko vrátane obchodných a reprezentačných zastúpení

Blum Inc., USA

Blum UK, Veľká Británia

Blum Canada Ltd., Kanada

Blum France S.A.R.L., Francúzsko

Blum Svenska AB, Švédsko

Blum s.r.o., Česká Republika

Blum Polska Sp.z o.o., Poľsko

Blum GmbH, Nemecko

Blum OOO, Rusko

Blum Australia Pty Ltd., Austrália

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapúr

Blum Hungaria Kft., Maďarsko

Blum Romania S.R.L., Rumunsko

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda, Brazília

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Čína

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexiko

Blum Ukrajina TOV, Ukrajina

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turecko

Blum New Zealand Limited, Nový Zéland

BLUM Afrique du Sever S.A.R.L., Tunisko

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugalsko

Blum Hellas SA, Grécko

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., India

Blum Central Asia TOO, Kazachstan

Stav: Október 2016

bez záruky

všetkých spoločností skupiny Blum

Táto dohoda platí vo vzťahu ku všetkým, nižšie uvedeným spoločnostiam, ďalej uvádzaným len ako skupina Blum.

Prístupom alebo používaním informácií, služieb, liniek, funkcií, aplikácií alebo programov tejto webovej stránky sa používateľ podriaďuje nasledovným požiadavkám:

Žiadna ponuka

Obsah webovej stránky slúži výlučne na informovanie zákazníkov a nechápe sa ani ako ponuka ani ako odporúčanie ku kúpe. Zverejnené informácie právne nezaväzujú spoločnosti skupiny Blum voči užívateľom a ani voči tretím osobám.

Využívanie tejto webovej stránky je povolené výlučne na vytvorenie kontaktu k spoločnostiam skupiny Blum za účelom prvého kontaktu alebo udržiavania jestvujúcich zákazníckych vzťahov alebo za účelom informovania o jednotlivých špecifických produktov pre vnútropodnikové potreby.

bez záruky

Informácie a obsahy uverejnené na webovej stránke sú nezáväzné. Napriek tomu, že spoločnosti skupiny Blum, ako aj ich obchodní partneri robia všetko pre to, aby vám na webovej stránke poskytli bezchybné a aktuálne informácie, nedá sa celkom vylúčiť, že obsahy, informácie a technická dokumentácia neobsahujú chyby. Webová stránka najmä v konkrétnych prípadoch nemôže nahradiť osobné poradenstvo.

Spoločnosti skupiny Blum preto neručia za škody akéhokoľvek druhu, najmä priame a nepriame škody, nedostatky alebo škody spôsobené nedostatkami, straty alebo náklady, ktoré vzniknú ako následok chybných údajov akéhokoľvek druhu, predovšetkým chybných údajov vo všeobecných informáciách, obsahoch alebo technických dokumentoch, pokiaľ neboli spôsobené zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou. V tomto prípade je užívateľ povinný dokázať zámer či hrubú nedbanlivosť.

Spoločnosti skupiny Blum preto neručia za škody akéhokoľvek druhu, najmä priame a nepriame škody, nedostatky alebo škody spôsobené nedostatkami, straty alebo náklady, ktoré vzniknú ako následok použitého softvéru a hardvéru, ako aj ako následok vírusov, pokiaľ neboli spôsobené zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou. V tomto prípade je užívateľ povinný dokázať zámer či hrubú nedbanlivosť.

Spoločnosti skupiny Blum upozorňujú užívateľov, že ochrana údajov nemôže byť pri súčasnom stave techniky plne zaručená pri prenose dát v otvorených sieťach, predovšetkým v internete. Užívateľ si je vedomý toho, že za určitých podmienok sú iné osoby schopné porušiť bezpečnosť siete a kontrolovať prenášané dáta.

linky / dostupnosť

Spoločnosti skupiny Blum nepreberajú žiadnu záruku za internetové linky a obsahy webových stránok alebo URL iných prevádzkovateľov, prepojených linkami s webovou stránkou Blum. Firma Blum neručí ani za stálu dostupnosť alebo plnú funkčnosť webových stránok alebo URL iných prevádzkovateľov, spojených linkami s webovou stránkou Blum. Firma Blum neručí za stálu dostupnosť celej webovej stránky alebo jej jednotlivých častí. Firma Blum neručí ani za technické poruchy, výpadky servra, poruchy alebo výpadky telekomunikačných spojení, ktoré vedú k nedostupnosti celej webovej stránky alebo jej častí alebo k poškodeniu dát.

Na webovú stránku pristupujete pomocou vhodných technických zariadení na vlastné náklady.

Autorské práva

Všetky obsahy, nachádzajúce sa na webovej stránke, ako aj celá webová stránka sú predmetom ochrany podľa autorského práva. Autorom je buď Julius Blum GmbH alebo uvedená fyzická alebo právnická osoba.

Zobrazovanie, reprodukcia alebo zverejnenie obsahov webovej stránky nie je dovolené.

Používateľ sa zaväzuje nahradiť škody všetkých spoločností skupiny Blum voči požiadavkám tretích osôb, ktoré vyplývajú z používania webovej stránky.

Táto internetová stránka je kontrolovaná, prevádzkovaná a spravovaná skupinou Blum z Rakúska. Skupina Blum nepreberá žiadne záruky a neručí za to, že prehlásenie o ochrane údajov na tejto internetovej stránke zodpovedá všetkým právnym požiadavkám mimo Rakúska. Pokiaľ posielate osobné informácie spoločnosti Blum so sídlom mimo Rakúska a pokiaľ sa na túto spoločnosť Blum vzťahuje iná právna úprava ochrany osobných údajov, bude táto aj uplatnená. Pokiaľ na túto stránku pristupujete mimo územia Rakúska, ste zodpovený za dodržiavanie všetkých lokálnych právnych predpisov. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov a jeho použitie podlieha rakúskemu právu s výnimkou ustanovení medzinárodného súkromného práva. Miestom súdu je vecne príslušný súd pre mesto Höchst/Rakúsko.

Pokiaľ je jedno nariadenie v rozpore s vynútiteľným právom alebo je neúčinné, nevedie to k neúčinnosti celej dohody. Ostatný obsah ostáva nedotknutý a namiesto neúčinného nariadenia platí také účinné nariadenie, ktoré je mu významovo najbližšie.

Julius Blum GmbH, Rakúsko vrátane obchodných a reprezentačných zastúpení

Blum Inc., USA

Blum UK, Veľká Británia

Blum Canada Ltd., Kanada

Blum France S.A.R.L., Francúzsko

Blum Svenska AB, Švédsko

Blum s.r.o., Česká Republika

Blum Polska Sp.z o.o., Poľsko

Blum GmbH, Nemecko

Blum OOO, Rusko

Blum Australia Pty Ltd., Austrália

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapúr

Blum Hungaria Kft., Maďarsko

Blum Romania S.R.L., Rumunsko

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda, Brazília

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Čína

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexiko

Blum Ukrajina TOV, Ukrajina

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turecko

Blum New Zealand Limited, Nový Zéland

BLUM Afrique du Sever S.A.R.L., Tunisko

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugalsko

Blum Hellas SA, Grécko

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., India

Blum Central Asia TOO, Kazachstan

Stav: Október 2016

Späť na úvodnú stránku...
More...
Slovensko (Slovakia)
 
Načíta sa výsledok vyhľadávania...
Zoznam obľúbených

Top of Page