IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informacije za krajnje korisnike

Električni i elektronički uređaji po isteku vijeka trajanja ne smiju se odlagati u kućni otpad. O načinu njihovog odlaganja raspitajte se u lokalnom komunalnom poduzeću. Električni i elektronički uređaji društva Blum ispunjavaju zahtjeve Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.

Odvojenim sakupljanjem starih električnih i elektroničkih uređaja omogućava se ponovna upotreba, ponovna upotreba sirovina odnosno drugi oblici ponovne upotrebe starih uređaja. Time bi se pri odlaganju trebali izbjeći negativni učinci na okoliš i zdravlje koje mogu imati opasne tvari koje se mogu nalaziti u uređajima.

U većini se slučajeva u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi ne zbrinjava cijeli uređaj, nego samo onaj njegov dio koji sadržava električne komponente. Slijedite upute za demontažu. U vašoj se blizini nalaze sakupljališta starih električnih i elektroničkih uređaja na koja ih možete odnijeti.

Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi propisano je da je proizvođač/uvoznik električnih komponenti odgovoran za njihovo zbrinjavanje odnosno da ima obvezu registracije. Mi, društvo Julius Blum, ispunjavamo tu odgovornost. Slijede službene informacije o registraciji pri nadležnim institucijama u vašoj zemlji

Broj registracije prema Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi: tbaAsia
Europe
Oceania

Podijeli stranicu


IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1