IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informacije za krajnje korisnike

Baterije se po isteku vijeka trajanja ne smiju odlagati u kućni otpad. O načinu njihovog odlaganja raspitajte se u lokalnom komunalnom poduzeću. Baterije koje upotrebljava društvo Blum ispunjavaju zahtjeve Direktive 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima.

Odvojenim sakupljanjem baterija omogućava se ponovna upotreba sirovina odnosno drugi oblici ponovne upotrebe baterija. Time bi se pri odlaganju trebali izbjeći negativni učinci na okoliš i zdravlje koje mogu imati opasne tvari koje se mogu nalaziti u uređajima. Demontaža baterije opisana je u uputama za demontažu. U vašoj se blizini nalaze besplatna sakupljališta starih baterija na koja ih možete odnijeti.

Pri zbrinjavaju baterija izbjegavajte kratki spoj kontaktnih površina.

Direktiva 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima

Direktivom o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima propisano je da je proizvođač/uvoznik baterija odgovoran za njihovo zbrinjavanje odnosno da ima obvezu registracije. Mi, društvo Julius Blum, ispunjavamo tu odgovornost. Slijede službene informacije o registraciji pri nadležnim institucijama u vašoj zemlji

Broj registracije za zbrinjavanje baterija: tbaAsia
Europe
Oceania

Podijeli stranicu


IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1